VBS Raffelgem Sint-Anna

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Zorgbeleid SMI Raffelgem Sint-Anna

CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding)

Contactgegevens                                                                                                               

De school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding van Aalst.
Je kan rechtstreeks en discreet contact opnemen met een CLB-medewerker of dit via de school aanvragen.

Adres: Langestraat 12 - 9300 Aalst
Tel.: 053 78 85 10
Fax: 053 78 55 97
Algemeen mailadres: info@vclbaalst.be
Website: www.vclbaalst.be

Directeur : Kathy Maes
Coördinator : Jo Van Vaerenbergh
Medisch coördinator : Annemie De Rijck

De CLB-medewerkers voor onze school zijn :

Arts:                                  De Ryck Annemie 053 60 69 42   annemie.derijck@vclbaalst.be
Paramedisch werker           Lut Brantegem 053 60 69 17      lut.brantegem@vclbaalst.be
Psycholoog:                       Patricia Lefevre 053 60 69 14     patricia.lefevre@vclbaalst.be
Maatschappelijk werker     Hilde Biebaut 053 60 69 24         hilde.biebaut@vclbaalst.be


Het CLB is open:

Iedere werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30.
Indien een afspraak tijdens de openingsuren niet lukt, wordt gezocht naar een moment op maandagavond na afspraak tussen 16.30 u. en 19 u.
Op regelmatige basis is een CLB-medewerker aanwezig in de school: Patricia Lefevre

Het CLB is gesloten:

van 15/07 tot en met 15/08
tijdens de kerstvakantie (met uitzondering van 2 dagen),
tijdens de paasvakantie.

 CLB-werking : rechten en plichten                                                                                     

- Als de school wenst dat het CLB een leerling begeleidt, dan bespreekt de school dit vooraf met de ouders.
  Indien dit om een of andere reden niet is gebeurd, beperkt de CLB-medewerker zich tot een eerste gesprek.
  Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders of de leerling vanaf 12 jaar hiermee instemt.

- Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming niet vereist.
  School en CLB werken hierbij nauw samen. Als je niet ingaat op de initiatieven van het CLB,
  dient het CLB dit te melden aan het departement onderwijs. .

- Deelname aan de medische onderzoeken is verplicht. Je kan je wel verzetten tegen het uitvoeren van het medisch onderzoek door een bepaalde arts.Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden (formulieren zijn te verkrijgen in het CLB). In geval van verzet dient het medisch onderzoek uitgevoerd te worden door een andere CLB-arts.De resultaten van dit onderzoek dienen aan het CLB te worden bezorgd. Eventuele kosten voor een medisch onderzoek dat niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB, moet je zelf betalen.

- School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan de organisatie en de uitvoering van de medische onderzoeken
  (+ vaccinaties) en de preventieve maatregelen in het kader van besmettelijke ziekten. Het CLB dient wel rekening te houden met de       schoolorganisatie.

- Bij de start in een nieuwe school, word je geïnformeerd over de werking van het CLB.

- Het CLB en de school kunnen belangrijke en relevante informatie over leerlingen uitwisselen.Bij het doorgeven en het gebruik van deze gegevens wordt rekening gehouden met de geldende regels inzake het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

- Het CLB respecteert tn allen tijden de rechten van het kind.

- Elke medewerker is gebonden aan het beroepsgeheim.

- De dienstverlening is gratis. 

Overdracht CLB-dossier                                                                                                

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB en de school zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere school Het CLB-dossier wordt overgedragen aan het CLB dat samenwerkt met de nieuwe school. Je hoeft hiervoor niets te doen.
Indien je toch wenst dat het bestaande CLB-dossier niet wordt overgedragen, dan kan je hiertegen verzet aantekenen. De gegevens omtrent de verplichte begeleiding (medische onderzoeken en begeleiding van leerplichtproblemen) worden steeds overgedragen.
Dit verzet dient te gebeuren binnen een termijn van 10 dagen. Op verzoek kan je bij het CLB, dat verbonden was aan de vorige school, een formulier van "verzet tegen de overdracht" bekome

Klachtenprocedure                                                                                                           

- Een klacht is een duidelijke uiting van ongenoegen of ontevredenheid m.b.t. handelingen die door een CLB-medewerker zijn gesteld.
  Een klacht wordt bij voorkeur op een informele manier behandeld. Pas wanneer de informele behandeling geen bevredigend resultaat oplevert, kan de formele procedure worden gestart.

-
De formele klachtenprocedure wordt gestart door een schriftelijke klacht (brief/fax/email) te richten aan de directie op volgend adres

Vrij CLB Aalst

t.a.v. directeur André Cochez
Langestraat 12, 9300 Aalst
Fax:053 78 55 97
Email: andre.cochez@vclbaalst.be 

De directie neemt dan contact met je op binnen de 8 CLB werkdagen (met opschorting van de sluitingsperiodes van het centrum).

- Indien je binnen de 8 CLB werkdagen geen bericht hebt ontvangen of indien de gezette stappen niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing,
kan je een aangetekend schrijven richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, eveneens op bovenvermeld adres.

 0udercontacten

Persoonlijk onderhoud                                                                         

Het is altijd mogelijk om de directie of een leerkracht voor een kort onderhoud voor of na de lessen te spreken.
Voor een langer gesprek vragen wij u een afspraak te maken. Dit kan mondeling, via de agenda of telefonisch.

Oudercontacten                                                                                    

Driemaal per jaar organiseren wij een contactavond.
In september gaat die door in de klas van uw kind. De leerkracht(en) leg(gen)t dan de manier van werken uit gedurende het komende jaar.
Ook worden de methodes, afspraken en verwachtingen toegelicht.

Tijdens het 1ste semester, begin december, is er in de lagere school een eerste individueel oudercontact om de vorderingen van uw kind te bespreken.
Tijdens de rest van het schooljaar kan u steeds met de titularis de evolutie in de rapportering van uw kind bespreken.

 

Info - avonden                                                                                                

Onze ouderraad verzorgt regelmatig vormende activiteiten. Tijdens deze avonden worden interessante onderwerpen behandeld i.v.m. opvoeding en onderwijs.
 

Brieven of losse mededelingen                                                                     

Brieven i.v.m. uitnodigingen vanwege de ouderraad of vanwege de school voor één of andere activiteit, worden aan de kinderen meegegeven in de map.
Vaak wordt dit nog eens in de agenda vermeld. Indien er op deze brieven dient geantwoord, wilt u dat zo snel als mogelijk in orde brengen.
Dit om een vlotte administratieve afhandeling te kunnen verzekeren.

Uw kinderen = onze zorg

Zorgbeleid                                                                                                                                                

Zorg is al een gekende term in het onderwijs.
Men is een aantal jaren geleden begonnen ‘zorg’ nieuw leven in te blazen. Hoe ziet het zorgbeleid eruit in onze school? 

De zorgcoördinator:

  • geeft tips aan de klasleraar om leerlingen met problemen zo goedmogelijk te begeleiden
  • helpt bij het organiseren van hulp op de hele school
  • volgt nascholing ter bevordering van de deskundigheid

De GOK – leerkracht:  (gelijke onderwijs kansen)

  •  waakt er over dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen
  • geeft aandacht aan die kinderen die meer zorg vragen (vb. kinderen
  • die minder taalvaardig zijn of extra remediëring voor een bepaald vak nodig hebben)

CLB – afgevaardigde

  • gaat mee in de zoektocht naar de gepaste hulp voor de kinderen

Zijn verantwoordelijk voor de ‘zorg’ op onze school:

  • alle klastitularissen en de directie
  •  de zorgcoördinator: Marleen en Liesbeth
  •  de CLB-medewerkers: Patricia Lefevre en Hilde Biebaut

-Leerlingvolgsysteem
Via de geijkte toetsen van het leerlingvolgsysteem voor spelling, lezen en wiskunde krijgen we een duidelijk beeld van de vorderingen van onze leerlinge

-Het is de klastitularis, die op de eerste plaats verantwoordelijk is voor de zorg voor elk kind en die de eerste problemen opvangt.
Wanneer deze oordeelt dat het probleem dieper ligt, wordt de zorgcoördinator ingeschakeld.
Deze bepaalt of de leerlingen in de klas dient bijgewerkt te worden of dat het beter is dat het kind op regelmatige basis individueel of in een klein groepjes wordt
geremediëerd.
Dergelijke beslissingen worden steeds in team besproken: de klastitularis, de zorgcoördinator, de taakleerkracht, de directeur en de CLB-medewerker.

-Differentiëren in de klas
Differentiëren wil zeggen: onderwijskundige maatregelen nemen om in te spelen op de verschillen van kinderen.
In het verleden werd er al gedifferentieerd in onze school en we blijven dit uiteraard voortzetten.