VBS Raffelgem Sint-Anna

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Inschrijvingen SMI Raffelgem Sint-Anna

Algemeen                                                                                                                                 

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving van een leerling dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont.
Dit officieel document kan zijn: het trouwboekje, een uittreksel uit de geboorteakte, de identiteitskaart van het kind, een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, SIS-kaart.
Voor kinderen met een andere nationaliteit dan de Belgische wordt een uittreksel uit het bevolkingsregister gevraagd.

Van nieuwe leerlingen heeft de school zo snel als mogelijk het rijksregisternummer nodig. Dit nummer vindt u op de individuele SIS-kaart van uw dochter of zoon. Gelieve de SIS-kaart mee te brengen bij inschrijving. Nieuwe leerlingen die zich aanbieden dienen een rapport van de vorige school voor te leggen. Het kan best zijn dat nieuwe leerlingen bij de inschrijving eerst nog worden getest. De klassenraad beslist na evaluatie in welk leerjaar de leerling wordt ingeschreven.

Inschrijvingsperioden                                                                                                                  

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop zij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken. Als zij jonger zijn dan 3 jaar, worden zij pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • 1 februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na O.L.H. Hemelvaart

Kleuters die 2 jaar en 6 maanden worden op een instapdatum worden op die dag in het kleuteronderwijs toegelaten. Voor de instapdatum mag de kleuter niet in de school aanwezig zijn, ook niet op proef. Inspecteurs en verificateurs zullen hierop controles uitvoeren. Kinderen van 3 jaar en meer kunnen op elke dag ingeschreven worden en hun instap doen in de school.

Leerplicht in het lager                                                                                                                

September van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt is het leerplichtig. Dit wil zeggen dat uw kind vanaf die datum wettelijk verplicht is onderwijs te volgen. Dit geldt ook voor kinderen die een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen.

Vanaf 1 september 2010 kunnen zesjarige leerlingen pas starten in het lager onderwijs van een Nederlandstalige lagere of basisschool als ze het schooljaar voordien voldoende Nederlandstalig kleuteronderwijs (220 halve dagen) gevolgd hebben of geslaagd zijn in een taaltest.

Uw kind is verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directie, eventueel aanpassingen gebeuren.

Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd instappen in het 1ste leerjaar of een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na een advies van de directie en het CLB.

Weigeren van leerlingen                                                                                                              

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.

 • Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.
 • Het schoolbestuur kan een leerling doorverwijzen, die volgens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs, omdat de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie en verzorging (uitzondering type 8).
  Het schoolbestuur beslist deze doorverwijzing in overleg met de ouders en met inachtneming van:
          - de beschikbare ondersteunende maatregelen;
          - een advies van het CLB waardoor de school begeleid wordt.

De beslissing tot weigering wordt binnen de vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie betreffende Leerlingenrechten (deze gegevens vindt u op het weigeringsdocument).a

Omgaan met gegevens van leerlingen                                                     

Alle gegevens die bij een inschrijving worden gevraagd worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (vb. inschrijvings-, GOK-formulier)