VBS Raffelgem Sint-Anna

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Gezondheidsbeleid SMI Raffelgem Sint-Anna

Voeding                                                                                                                                             

Wij vinden een evenwichtige en gezonde voeding belangrijk. Er wordt geen snoep of frisdrank meegebracht naar school. Alleen fruit en droge koeken zonder chocolade zijn toegelaten.
Bij verjaardagen worden geen pakjes of geschenkjes meegebracht.

Concrete afspraken hierover worden door de klastitularis, tijdens het klassikaal oudercontact in het begin van het schooljaar, gemaakt.

Beweging                                                                                                                                          

Wij moedigen onze kinderen aan om zoveel mogelijk te bewegen. Dit is een essentieel onderdeel van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling. Vandaar dat wij de turn- en zwemlessen als heel belangrijk beschouwen.
Deze activiteiten moeten door alle leerlingen gevolgd worden. Daarom vragen wij bij elke uitzondering om gezondheidsredenen een doktersattest.
Voor meisjes die ongesteld zijn, volstaat evenwel een schriftelijke verklaring van de ouders.

Het zwemmen wordt georganiseerd in niveaugroepen. Uit veiligheidsoverweging en naar begeleiding toe kozen wij voor 2 soorten badmutsen nl.
        - rood: zwemmers (min. 50 m-brevet)
        - geel: niet-zwemmers
Het dragen van een badmuts is voor iedereen verplicht. Badmutsen worden op school aangekocht.

Medicatie                                                                                                                                            

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.
Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

Rookverbod                                                                                                                                        
Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ‘s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30u

's morgens en 18.30u ‘s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.