Sint-Maarteninstituut

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Zorgbeleid SMI - Taalbeleid

Binnen ons zorgbeleid besteden we ook aandacht aan ons taalonderwijs. We bouwden hiervoor een taalbeleid uit. Dit beleid steunt op drie pijlers:

- taalvaardigheid van alle leerlingen verbeteren;

- speciale begeleiding van leerlingen met een leerstoornis;

- de zorg voor anderstalige leerlingen.

Begin september leggen alle leerlingen van het eerste jaar taaltesten af. Via drie genormeerde testen wordt de taalvaardigheid van elke leerling gemeten.

Leerlingen met een spellingsachterstand of met een spellingsprobleem krijgen extra aandacht in de lessen Nederlands. Ook in andere taalvakken wordt er kort op de bal gespeeld. Indien het resultaat van de taalvaardigheidstesten onvoldoende blijkt te zijn, wordt er een vierde test afgenomen. Wanneer ook hier een probleem optreedt, worden ouders gecontacteerd en wordt de leerling doorverwezen naar het CLB of een logopedist.

Leerlingen met een leerstoornis (dyslexie, dysortografie,...) die over een attest beschikken (logopedist, psycholoog, gespecialiseerde instelling), kunnen STICORDImaatregelen krijgen. (STimuleren, COmpenseren, Remediëren en DIspenseren).

Voor anderstaligen stippelden we een remediaal beleid uit: zij kunnen extra bijles onder de middag krijgen. Ook vanuit de scholengemeenschap kunnen deze leerlingen ondersteuning krijgen. Enerzijds via de alfaklassen en anderzijds via de hulp voor leerlingen die uit OKAN komen.