Sint-Maarteninstituut

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Zorgbeleid SMI - Drugactieplan

Onze school wil een drugsvrije school zijn en ertoe bijdragen dat jongeren niet verslaafd geraken aan drugs. Bovendien zijn illegale drugs door de wet verboden. Zoals voor pestgedrag, geldt bij drugs het principe dat de school op de eerste plaats niet bestraffend maar helpend wil optreden, zij het met gradaties in aanpak. Ook hier geldt de oproep aan de leerlingen om via de titularis of vertrouwensleerkracht drugsproblemen op school te melden. Ook in dit geval gaat het niet om verklikken maar om een eerste stap naar hulpverlening.

In de praktiijk onderscheiden we vier situaties:

- in een eerste situatie vraagt een leerling zelf spontaan om hulp. De leerling kan zo zelf naar de titularis, een vertrouwensleerkracht of een CLB-medewerker stappen om het probleem te bespreken.

- in een tweede situatie zijn er vermoedens van druggebruik op basis van gedragsveranderingen bij de leerling of op basis van meldingen van derden.

In de praktijk wordt in beide situaties op de eerste plaats gewerkt via een hulpverlenend gesprek. Dit kan een gesprek zijn tussen de leerling en titularis of ook tussen de leerling en de vertrouwensleerkracht, leerlingenbegeleider, CLB-medewerker, ...

- in een derde situatie wordt de leerling betrapt op bezit of op gebruik van drugs. Dit kan bijvoorbeeld omdat de leerling onder invloed in de klas zit, door de politie tijdens de middagpauze op heterdaad betrapt wordt., …

In deze situatie bepaalt het schoolreglement dat er enerzijds ordemaatregelen zullen genomen worden (bvb strafstudie, tijdelijke schorsing, ...) en dat er een begeleidingscontract afgesloten wordt. Er zal deskundige hulp (meestal extern) ingeschakeld worden. De klassenraad wordt  op de hoogte gebracht en kan indien nodig overgaan tot bijkomende tuchtmaatregelen (bvb extra schorsing).

- bij het vaststellen van het verhandelen van drugs (dealen) worden onmiddellijk tuchtmaatregelen genomen.

Er wordt bekeken of via een strikt begeleidingscontract nog een nieuwe kans voor de leerling op de school mogelijk is. De klassenraad, die in zo een situatie bijeengeroepen wordt, heeft echter wel de mogelijkheid om over te gaan tot definitieve uitsluiting. Bovendien heeft de school in deze situatie een meldingsplicht naar de preventiedienst van de lokale politie.