Sint-Maarteninstituut

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Visie Eerste Graad SMI

Vernieuwd aanbod 1e graad secundair

De eerste graad in het Sint-Maarteninstituut en het Technisch Instituut Sint-Maarten:

Een vernieuwde, toekomstgerichte visie


In de visie omtrent de toekomst van het secundair onderwijs wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen inzetten op een brede algemene vorming binnen de eerste graad. Daarin wil men nog meer observerend en oriënterend werken met het oog op de keuze voor één van de domeinen in de tweede graad. Dat betekent dat twaalfjarigen van “alles” moeten kunnen proeven om tot een voor hen passende keuze te komen. Verder wordt gestipuleerd: “Om recht te doen aan de eigen mogelijkheden en het welbevinden van alle leerlingen, moet er in een toekomstige eerste graad aandacht zijn voor: extra ondersteuning voor één of meer aspecten van de vorming en/of verbreding, verdieping of inkleuring van verschillende aspecten van de vorming.” Leerlingen moeten dus de kans krijgen om ook eens “door” te proeven, om na te gaan of bepaalde aspecten hen wel degelijk liggen, zonder dat ze daardoor gebonden zijn aan die keuze.

Trouw aan ons eigen opvoedingsproject willen wij – in de geest van Sint-Maarten – op die toekomstvisie inspelen en nu reeds een en ander daadwerkelijk toepassen, opdat elke twaalfjarige er baat zou bij hebben. Concreet willen wij de keuzemogelijkheden in de eerste graad verhogen door een duidelijk meer gedifferentieerde invulling aan de vijf lestijden van het keuzepakket te geven. Rekening houdend met de nog in voege zijnde opsplitsing ASO-TSO wordt naar het ASO toe de samenhang met het aanbod uit de basisvorming (27 u) verbreed of verdiept en ontstaat er ruimte voor bv. onderzoek, ontwerp en realisatie in het wetenschappelijk traject, of voor versterkte communicatie en creativiteit in vreemde talen, of voor de studie van de klassieke talen en cultuur. Tevens blijft naar het TSO toe de mogelijkheid om, naast een specifieke invulling via het vak “ondernemen”, toch de hoofdvakken van de basisvorming binnen de vijf keuze-uren te ondersteunen, waardoor het leertempo ook wat lager komt te liggen.
Om het even voor welk traject er gekozen wordt (Latijn, wetenschappen, talen of ondernemen) telkens wordt er gewerkt rond inspirerende en doelgerichte projecten. In het tweede jaar komt er nog een economisch project bij.
Daarnaast willen we blijvend investeren in de ICT-vaardigheden van onze leerlingen. Om iedereen gelijke kansen te bieden, wordt een basiscursus ingebed in het eerste trimester van het eerste jaar, waardoor die kennis dan binnen de diverse vakken voluit kan toegepast en verfijnd worden.

Deze nieuwe insteek wil zorgen voor een nog meer gefundeerde, individuele oriëntering naar de tweede graad toe, zodat het keuzeprobleem waar elke twaalfjarige mee geconfronteerd wordt een duidelijke oplossing krijgt.