Sint-Maarteninstituut

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Overlegorganen

Opmerking vooraf:

Alle raden zijn aanspreekbaar bij monde van de voorzitter, die bereikbaar is via de school.

De schoolraad

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, personeel, leerlingen en de lokale gemeenschap. De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt. Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bijv. over het studieaanbod, facultatieve vrije dag, …) en een overlegbevoegdheid (bijv. over het schoolreglement, het schoolwerkplan, …). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen. Verkiezingen voor deze schoolraden gebeuren om de vier jaar.

voorzitter: mevrouw Marleen Baeten

CPBW  (Comité voor preventie en bescherming op het werk)

Samenstelling:
Het Comité is paritair samengesteld uit enerzijds (de afgevaardigden van) het schoolbestuur en anderzijds een aantal afgevaardigden van het personeel. De personeelsafvaardiging wordt verkozen door middel van sociale verkiezingen.

Opdracht:
Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft als opdracht om actief bij te dragen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen. Het heeft de taak om het preventiebeleid mee te helpen opstellen, uitvoeren en evalueren.

Bevoegdheden:
Het CPBW heeft informatierecht, adviesrecht en recht van toezicht.
Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft als opdracht om voorafgaand adviezen te geven betreffende alle aspecten die verband houden met het welzijn van de werknemers. Het CPBW houdt verder toezicht op de werking van de 'Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk' die onder leiding staat van de preventieadviseur.

voorzitter: de heer Marc Leyman
preventieadviseur: mevrouw Vanessa De Backer
 

LOC (Lokaal overleg comité)

Wettelijk overleg- of onderhandelingsorgaan dat bevoegd is voor arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden op schoolniveau. Het regelt o.a. de arbeidsverhoudingen tussen het schoolbestuur en het personeel. Beide partijen zijn in dit comité vertegenwoordigd.

voorzitter: de heer Luc Borms

Lerarenraad/pedagogische raad

Overlegorgaan samengesteld uit vertegenwoordigers van de leerkrachten en ondersteunend personeel. Zij vergaderen periodiek met de directie omtrent onderwerpen die rechtstreeks te maken hebben met het schoolleven, het pedagogische, het schoolwerkplan, ...

voorzitter HUM: de heer Kristof Dossche
voorzitter TIS:    de heer Tom Gillade

Leerlingenraden/leerlingenparlement

De diverse leerlingenraden van HUM en TIS komen onder begeleiding van een verantwoordelijke leerkracht periodiek samen om voorstellen uit te werken aangaande het schoolleven. Deze worden als advies voorgelegd aan de directie.

Ouderraad

De vertegenwoordigers van de ouders komen periodiek samen met de directie om voorstellen te formuleren aangaande het schoolleven, invoavonden voor te bereiden, ... Er is één ouderraad voor het ganse secundair.

voorzitter: mevrouw Sofie Van De Voorde