Sint-Maarteninstituut

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Schoolreglement SMI

 

(terug naar 'Het reglement (IIa)')

4. Leefregels, afspraken, orde en tucht

4.1 Praktische afspraken en leefregels op school

4.1.1 Netheid op school

4.1.1.1 Je houdt de school net. Je gooit dus geen papier of afval op de grond, maar je deponeert het in de vuilnisbakken. Wees milieubewust en selecteer de juiste container. Een nette omgeving is aangenaam om in te leven. Bij overtreding krijg je een milieutaak opgelegd die uitgevoerd wordt na schooltijd.

4.1.1.2 Je turnkledij neem je, vooral om hygiënische redenen, steeds mee naar huis.

4.1.1.3 Je bent als leerling verantwoordelijk voor de netheid van je eigen lessenaar. In de 2e en 3e graad nemen de leerlingen in principe hun boeken mee naar huis.

4.1.1.4 Respect voor meubilair, apparatuur en gebouwen is absoluut noodzakelijk. Dat geldt evenzeer voor het bezit van je medeleerlingen. Wie moedwillig beschadigingen aanbrengt, zal de herstellingskosten betalen.

4.1.1.5 De reglementen in de specifieke lokalen (labo, computerklas, turn- en sportzalen…) worden afzonderlijk aan de leerlingen bezorgd en worden strikt nageleefd. Het niet naleven van deze reglementen kan leiden tot een orde- of tuchtmaatregel.

4.1.1.6 De titularis duidt voor zijn klas per week twee leerlingen met dienst aan, die instaan voor de algemene netheid in het eigen lokaal. Dat omvat: het bord schoonmaken, ervoor zorgen dat er geen afval op de vloer blijft liggen, papierbak en vuilnismand tijdig in de respectievelijke containers ledigen. Bordenwissers klop je uit op de muurroosters, niet op de muren zelf.

4.1.1.7 Voor de netheid op de speelplaatsen wordt per week 1 klas als verantwoordelijke groep aangeduid. Het opruimen van de speelplaats gebeurt om 15.05 uur.

4.1.1.8 De ruimte met sanitaire voorzieningen is geen speel- of studeerruimte. We rekenen op respect voor de installaties.

4.1.1.9 Je hebt respect voor het werk van het onderhoudspersoneel.

4.1.2 Eten op school

4.1.2.1 In klaslokalen, auditorium, medialokaal, turn- en sportzalen wordt niet gegeten, gedronken of gesnoept. Kauwgom is niet toegelaten op school.

4.1.2.2 Bij verplaatsingen o.a. in het kader van de lessen L.O., is het bezoek aan cafetaria of het aankopen van snoep niet toegelaten.

4.1.2.3 Enkel tijdens de pauzes van 10.10 uur tot 10.25 uur en in de namiddag tussen 14.55 uur en 15.05 uur kan je een boterham, wat fruit of een andere (gezonde) kleinigheid opeten, maar dan wel op de speelplaats (en niet in de gangen of leslokalen, en ook niet tijdens de leswisselingen of tijdens de middagpauze).

4.1.2.4 Tijdens de middagpauze wordt er enkel in de eetzaal gegeten. Je volgt daar de specifieke richtlijnen.

4.1.2.5 Zorg voor een gezond lunchpakket. Het gebruik van een brooddoos is verplicht, dit houdt in dat geen aluminiumfolie gebruikt wordt. Noteer je naam en klas op je brooddoos en vergeet ze niet mee te nemen na de middagpauze!


4.1.3 Gedrag, kledij en voorkomen

4.1.3.1 Je gedraagt je steeds beleefd en hoffelijk, zowel tegenover je medeleerlingen als tegen de personeelsleden van de school.

4.1.3.2 Je gebruikt steeds Algemeen Nederlands wanneer je je richt tot de personeelsleden van de school. Ook leerlingen onder mekaar praten in het Nederlands en bij voorkeur A.N.

4.1.3.3 Op alle speelplaatsen zijn zitbanken voorzien. Je gaat dus in geen geval op de speelplaats op de grond, de vensterbanken, boekentasrekken of deurdrempels zitten.
Wens je ook buiten de lesuren “binnen” te zitten, dan kan dat tijdens de middagpauze in de eetzaal, in de studiezaal of in de bibliotheek op SMI1 of in de benedenrefter op SMI2.

4.1.3.4 Grove taal, vechten, ruw spel, om geld spelen, … worden niet getolereerd.
Het gebruik van gsm-toestellen, computerspelletjes, datadragers en dergelijke, is verboden.
We verwijzen hierbij naar punt 4.2 van het schoolreglement (privacywet).

4.1.3.5 Kleding, haartooi en algemene lichaamshygiëne moeten verzorgd zijn. Extravagante of slordige kleding achten we niet in overeenstemming met de geest van de school. De kleding die men op school draagt, zal niet dezelfde zijn als die welke men tijdens de vakantie of in zijn vrije tijd draagt. Hetzelfde geldt voor opzichtige opschik en ‘lichaamstooi’. Laat niemand te pronkerig of te uitdagend zijn. De directie rekent in dit verband vooral op de nodige “wijsheid” van de leerlingen en hun ouders om onnodige conflicten te voorkomen

4.1.3.6 In de schoolgebouwen worden geen hoofddeksels gedragen.

4.1.3.7 Hoofddoeken zijn niet toegelaten.

4.1.3.8 Het dragen van kostbare juwelen of in bezit hebben van waardevolle voorwerpen is om veiligheidsredenen af te raden. De school kan zich immers niet verantwoordelijk stellen bij verlies of diefstal.

4.1.3.9 In de lessen lichamelijke opvoeding draag je de voorgeschreven kledij, met je naam erin.


4.1.4 Veiligheid

4.1.4.1 Verkeersveiligheid aan de schoolpoorten en in de onmiddellijke omgeving van de school.

Tussen de school en de Lokale Politie Aalst werd een protocol afgesloten tot bewerkstelliging van een veilige schoolomgeving.
De voetgangers maken gebruik van de zebrapaden bij het oversteken van de straat. De fietsers volgen bij het verlaten van de school de richtlijnen van de surveillant en/of stadswacht. Om het hinderen van voorbijgangers te voorkomen, blijf je niet op de voetpaden in de onmiddellijke omgeving staan (Dendermondsesteenweg, Vrijheidstraat, Esplanadeplein).

4.1.4.2 Brandveiligheid

De leerlingen dienen de specifieke richtlijnen terzake te kennen. Evacuatieoefeningen dienen ernstig genomen te worden. De veiligheidsvoorschriften in de specifieke lokalen moeten strikt nageleefd worden ( cf. punt 4.1.1.5).

4.1.4.3 Fietsen, motorvoertuigen

- Plaats je fiets steeds in de fietsenkelder en laat hem in geen geval buiten de school staan.
- Fietsen binnen de schoolmuren is om veiligheidsredenen verboden.
- Het is verplicht je fiets op slot te doen en vast te leggen aan het fietsenrek en steeds je snelbinders, regenjas,…mee te nemen.
- De kelder gaat dicht tijdens de lesuren.
- Bij het gebruik van de schoolfietsen en fietsverplaatsingen in klas- of schoolverband wordt het fietsreglement strikt nageleefd.
- Bromfietsen en motorfietsen worden gestald op de daarvoor voorziene plaats.
- De motor wordt stilgelegd vóór het binnenkomen en gestart na het buitengaan.
- Het is verplicht je motorvoertuig steeds op slot te doen.

4.1.4.4 Balspelen

- Ploegspelen buiten de lesuren zijn toegelaten, indien ze georganiseerd worden door en onder toezicht staan van leerkrachten of opvoeders.
- Buiten deze georganiseerde spelen zijn vrije balspelen toegestaan, indien het toegelaten standaardtype bal wordt gebruikt. Je kan het je aanschaffen op het secretariaat.
- Op daken of afdaken lopen (bv. om ballen te gaan halen) is niet toegelaten.

4.1.4.5 Tijdens de leswisseling

- Indien je het volgende lesuur les hebt in hetzelfde lokaal, blijf dan rustig en kalm ter plaatse. Mocht je toch het lokaal wensen te verlaten, vraag dan toelating aan de leraar van het volgende lesuur.
- Indien verplaatsing nodig is, neem je de kortste weg en je doet de verplaatsing zonder oponthoud en zonder rumoer.

4.1.4.6 Toegang tot de gebouwen

- Je mag de gebouwen (lokalen en gangen) enkel betreden als je daarvoor de toelating hebt.
- Leerlingen die een klasvergadering willen beleggen, vragen vooraf toelating aan de directeur of zijn afgevaardigde.
- Indien in geval van felle regen het afdak onvoldoende bescherming biedt, is het toegelaten beschutting te zoeken in de benedengang van blok 9 (speelplaats TIS), in de benedenrefter (speelplaats SMI2).
- Het is je niet toegestaan van SMI-1 naar SMI-2 te gaan, en omgekeerd. Je kan je steeds tot het secretariaat wenden, van waaruit men dan telefonisch iemand van de directie of het personeel oproept.

4.1.4.7 Meldingsplicht

Iedere leerling dient onveilige situaties, defecten en storingen dadelijk op het secretariaat te melden.

4.1.5 Pesten, geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag

Belangrijk is dat elke leerling zich goed voelt op het college. Daartoe is het o.a. nodig dat leerlingen en personeel  respectvol en verdraagzaam met elkaar omgaan. Een dergelijke houding is waardevol en noodzakelijk. Vandaar dat de school geen (cyber)pesterijen zal accepteren en consequent zal ingrijpen bij pestgedrag. Ze verwacht dat de leerlingen pestgedrag signaleren wanneer ze er getuige van zijn. (zie deel III punt 1.3).

We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze school. Wij aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook. Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij iets wat op school is gebeurd, kan je contact opnemen met je klastitularis/leerlingbegeleider/directie. Wij zullen dan een manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor de privacy van alle betrokkenen.

4.1.6 Inspraak

4.1.6.1 Ouderparticipatie

Al onze doelstellingen wensen we te realiseren in voortdurend overleg met de ouders. Het contact met hen is velerlei en verscheiden:
- schriftelijke mededelingen die door de leerlingen worden bezorgd
- de Maandkrant/Smartschool: belangrijke aanvullingen bij het schoolreglement zijn hier in terug te vinden.
- de georganiseerde ouderavonden
- de individuele contacten met de ouders
- de ouderraad, die bijdraagt tot een goede verstandhouding met leerkrachten en directie
- de schoolraad waarin de ouders vertegenwoordigd zijn.
De school staat permanent ter beschikking van alle ouders:
- hetzij voor de bespreking van allerlei problemen of moeilijkheden die zich kunnen voordoen
- hetzij voor informatie over studiemogelijkheden of praktische organisatie van het schoolgebeuren.

4.1.6.2 Leerlingenparticipatie

De leerlingen worden bij belangrijke aspecten van het schoolbeleid betrokken via de democratisch samengestelde leerlingenraden  en het leerlingenparlement en via hun vertegenwoordigers in de schoolraad.

4.2 Privacy

4.2.1 Welke informatie houden we over jou bij?

Voor de leerlingenadministratie en -begeleiding verwerken we gegevens van al onze leerlingen met behulp van de computer. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we daarvoor jouw uitdrukkelijke instemming nodig. Meer informatie daarover vind je in deel III punt 5 van het schoolreglement.
Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. In eerste instantie gaat het om inzage in en uitleg bij die gegevens. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. De kosten hiervoor vind je in de bijdrageregeling (onkostennota). We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of je ouders.

4.2.2 Wat als je van school verandert?

Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders onmiddellijk de directeur. Wanneer je van school verandert, zullen we samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. Wij geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn; als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in een andere school laten weten.

4.2.3 Publicatie van beeldopnamen

Wij publiceren geregeld beeldopnamen (foto’s, filmpjes,…) van leerlingen op onze website, in de Maandkrant/Smartschool, Kontakt en dergelijke. Met die beelden willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten.
De personen die de beeldopnamen maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de beeldopnamen niet aanstootgevend zijn. Bij twijfel zullen we steeds de betrokkenen aanspreken en hun toestemming vragen.
We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben met activiteiten van de onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen je bezwaar respecteren en geen beelden van jou publiceren.
We wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

4.2.4 Bewakingscamera’s

We kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden.

4.2.5 Doorzoeken van lockers

Als de directie vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt, dan heeft ze het recht om de inhoud van je locker in jouw bijzijn te controleren.

4.3 Gezondheid

4.3.1 Eerste hulp en het gebruik van geneesmiddelen op school

Eerste hulp

De school beschikt over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je het slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. De school beschikt ook over enkele personeelsleden die geregeld opleiding volgen om eerste hulp te verstrekken. Als je eerste hulp nodig hebt, laat je dat meteen weten aan één van de leraars of opvoeders. Zo nodig zal de school de hulp van een dokter inroepen of je naar het ziekenhuis laten voeren. De school zal je ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen.
Als je een beroep doet op eerste hulp, dan wordt dat in een register genoteerd. We willen zo nagaan welke ongevallen op school gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om die in de toekomst te voorkomen. Op het einde van het jaar worden de gegevens in dit register vernietigd.
Als je tijdens de stageactiviteiten het slachtoffer bent van een ongeval, dan zal de preventiedienst van de school of van het bedrijf dit ongeval onderzoeken. De bedoeling van dit onderzoek is gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Je wordt ziek op school

Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten aan één van de leraars of opvoeders en meld je je aan op het secretariaat. Afhankelijk van de situatie zal je opgevangen worden in het verzorgingslokaal, of naar huis, naar een dokter of naar een ziekenhuis gebracht worden. Als we je ouders kunnen bereiken, zullen we hen laten beslissen wat er verder gebeurt. Niemand verlaat de school zonder schriftelijke toelating van de directeur of zijn afgevaardigde (cf. punt 2.2.6).
De algemene regel is dat de school geen geneesmiddelen ter beschikking stelt, ook geen pijnstillers.
Als we vaststellen dat je op eigen houtje overmatig veel geneesmiddelen gebruikt, zullen we contact opnemen  met je ouders.

Toezien op het gebruik van geneesmiddelen

Het kan gebeuren dat je tijdens de schooluren geneesmiddelen moet nemen. Je ouders kunnen de school vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier aan dat zij en de behandelende arts vooraf moeten invullen en ondertekenen. De school zal dan instaan voor de bewaring van de geneesmiddelen en een personeelslid zal erop toezien dat je je geneesmiddelen stipt neemt. Dat wordt telkens genoteerd in een register. Op het einde van het schooljaar worden de gegevens in dat register vernietigd.
De geneesmiddelen worden uitsluitend in het verzorgingslokaal ter beschikking gesteld. Eventueel  zullen we je helpen bij het innemen (bijvoorbeeld bij het indruppelen), maar we zullen geen andere medische handelingen stellen (bijvoorbeeld een inspuiting), want dit is strikt verboden. Neem je het geneesmiddel om een of andere reden niet, dan brengen we je ouders daarvan op de hoogte gesteld.
Het aanvraagformulier kan je verkrijgen op het leerlingensecretariaat.

Medische handelingen

De school mag geen medische handelingen stellen. De school zal dan ook niet ingaan op vragen naar medische bijstand die niet onder de bovenstaande situaties vallen. In geval van nood zal de school steeds een arts contacteren.


4.3.2 Gezondheidsopvoeding

Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en op die van anderen. Zij wil bewust meewerken om jongeren te stimuleren om gezonde keuzes te maken, hen aanmoedigen tot een gezond en evenwichtig eet- en drinkgedrag en hen behoeden voor overmatig drinken, roken en voor het misbruik van genees- en genotsmiddelen (drugs).

Dranken

De school biedt in de schoolautomaten en de eetzaal enkel water aan.
Het bezit, gebruik en verspreiden van alcoholische dranken is op school verboden. Hetzelfde geldt voor plaatsen buiten de school waar schoolactiviteiten plaatshebben. Overtredingen kunnen leiden tot orde- en/of tuchtmaatregelen. Iemand die duidelijk onder invloed is, maar van wie het alcoholgebruik niet werd gezien, valt ook onder deze bepaling.
Ook het gebruik van energiedranken (met cafeïne en/of taurine) en hypertone sportdranken is niet toegelaten op school en tijdens schoolactiviteiten.

Roken

Op school en aan de schoolpoorten geldt er een algemeen rookverbod. Dit geldt ook voor plaatsen buiten de school waar schoolactiviteiten plaatshebben.
Als je het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod bij ons op school ernstig met voeten wordt getreden, kan je eventueel klacht indienen bij de onderwijsinspectie.

Drugs

Voor alle leerlingen geldt dat het gebruik, het in bezit of onder invloed zijn of het verhandelen van drugs, van welke aard ook, niet toegelaten is op het schoolterrein, in de onmiddellijke omgeving ervan en/of tijdens buitenschoolse activiteiten.
Het gebruik en onder invloed zijn van genotsmiddelen of drugs kan ernstige schade toebrengen aan de gezondheid. Illegale drugs zijn daarenboven door de wet verboden: dit omvat bezit, gebruik, onder invloed zijn en het verhandelen ervan. Verleiding tot druggebruik of –aankoop kan ook noodlottig zijn voor de medeleerlingen.
In een positief schoolklimaat zijn preventie en hulpverlening echter belangrijker dan sanctionering. Dit is het uitgangspunt van het drugsbeleid in de scholen regio Groot-Aalst.

In de praktijk onderscheiden we vier situaties:

1. De leerling vraagt spontaan om raad en hulp: de leerling kan rekenen op discretie, begrip en gepaste hulp. Er wordt geen tuchtdossier aangelegd, een schriftelijk begeleidingsplan en –contract kan worden afgesproken. Wanneer echter zou blijken dat de leerling misbruik van vertrouwen pleegt d.w.z. de directie in vertrouwen neemt met de bedoeling voor ernstige feiten vrijuit te gaan, dan start de procedure zoals beschreven onder punt 3 of 4.
2. Er bestaat een vermoeden van drugprobleem, ontstaan op grond van:
a. Observatie van gedragsveranderingen bij de leerling: nagegaan wordt of dit een algemene vaststelling is, en of de veranderingen in verband staan met een drugprobleem.
b. Meldingen door derden: worden met zorg en in anonimiteit behandeld en beschouwd als “helpen”. Indien het vermoeden of de melding gegrond zijn, start de procedure vermeld in punt 3 of punt 4.
3. De leerling wordt betrapt op drugbezit en/of druggebruik: er worden ordemaatregelen genomen en er komt een begeleidingscontract. Deskundige hulp wordt ingeschakeld. Gaat de leerling niet in op het hulpverleningsaanbod of wordt het begeleidingsplan niet nageleefd, dan zullen tuchtmaatregelen genomen worden die tot definitieve uitsluiting kunnen leiden. De preventiedienst van de Lokale Politie, die op dit vlak een ondersteunende en adviserende functie heeft, wordt op de hoogte gebracht.
4. De leerling wordt betrapt op drugverhandeling: er volgen onmiddellijk tuchtmaatregelen. Ziet men nog mogelijkheden voor de betrokken leerling binnen de school, dan wordt een begeleidingscontract afgesloten; bij niet-aanvaarden en/of niet-naleven van het contract volgt de procedure tot definitieve uitsluiting. Verhandelen van drugs leidt steeds tot het verwittigen van de politiedienst.
In alle situaties wordt steeds de directeur op de hoogte gebracht en kan ten allen tijde een beroep gedaan worden op deskundige medewerking van het CLB.
In uitzonderlijke gevallen van bijzonder ernstige aard kan bij bezit, gebruik of verhandeling van drugs de tuchtprocedure onmiddellijk worden ingezet.

4.4 Orde- en tuchtmaatregelen

We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen we gebruik maken van het orde- en tuchtreglement.

4.4.1 Begeleidende maatregelen

Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kunnen we in overleg met jou en je ouders een begeleidende maatregel voorstellen. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn:
- een gesprek bv. met de klastitularis, de leerlingbegeleider…
- een leerlingenvolgkaart
- een begeleidingsovereenkomst: hierin leggen we samen met jou een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Je krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar je mee verantwoordelijk voor bent. Eenmaal de beleidingsovereenkomst afgesloten, zullen we de afspraken samen met jou opvolgen. Op die manier willen we je helpen je gedrag zo aan te passen dat het contact en de samenwerking met personeelsleden en medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen.
- time-out: dit is een programma dat in de plaats komt van de normale lessen. Je wordt een tijdje opgevangen in een project om aan je gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan.

4.4.2 Ordemaatregelen

4.4.2.1 Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen?

Wanneer je de leefregels van de school schendt, kan elke persoon die door het schoolbestuur daartoe gemachtigd is en op dat moment toezicht uitoefent, je een ordemaatregel opleggen. Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op studiebekrachtiging.
Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

4.4.2.2 Welke ordemaatregelen zijn er?

- een verwittiging;
- strafwerk;
- strafstudie;
- een ‘attitudenota’ voor leefhouding (attitudeblad in schoolagenda); bij herhaling kunnen bijkomende ordemaatregelen volgen;
- waarschuwing voor leefhouding;
- de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk bij de directeur of zijn afgevaardigde;
- een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les (of gelijkgestelde activiteit) tijdens maximaal één lesdag;
- een alternatieve ordemaatregel.

4.4.3 Tuchtmaatregelen

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

4.4.3.1 Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen?

We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van de school in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval zijn:
- als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt;
- als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;
- als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt.

4.4.3.2 Welke tuchtmaatregelen zijn er?
- je kan tijdelijke uitgesloten worden uit de lessen van één, meer of alle vakken voor maximaal 15 schooldagen (zie punt 4.4.4);
- je kan definitief uitgesloten worden uit de school.

4.4.3.3 Wie kan een tuchtmaatregel opleggen?

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende klassenraad. Iemand van het begeleidende CLB zal ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier.

4.4.3.4 Hoe verloopt een tuchtprocedure?

Een tuchtprocedure verloopt als volgt:
- De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden.
- Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken.
-   Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag* na verzending van de brief. De poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders.
-   Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een termijn van drie dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.
-   In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (zie punt 4.4.3.7).

4.4.3.5 Kan je in beroep gaan tegen een tuchtprocedure?

Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.
De beroepsprocedure gaar als volgt:
- Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij het schoolbestuur:
De Heer Peter Marcoen
Voorzitter vzw KOLVA
Esplanadeplein 6,  9300 Aalst.
- De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van je definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen*.  De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.
- Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  *  het beroep is per aangetekende brief verstuurd.
  *  het beroep is gedateerd en ondertekend.
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.
We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de definitieve uitsluiting betwisten.

- Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie ook deel III, punt 1 ‘Wie is wie’). In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn; het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken.  De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal ook altijd je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn ?????. Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken.

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Die termijn van tien dagen wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. De voorzitter van het schoolbestuur zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

4.4.3.6 Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure

- We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden.
- Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk toestemming geven.
- Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school.
- Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar (d.i. 31 augustus), blijf je bij ons administratief ingeschreven tot je inschrijving in een andere school.  We zullen je samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school.
Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, kunnen we je administratief uitschrijven.
Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de tiende lesdag na je definitieve uitsluiting
administratief uitschrijven.
- Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van jou weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren.

4.4.3.7 Wat is een preventieve schorsing?

Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in de lessen of op school wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties gebeuren:
- bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting;
-   wanneer je aanwezigheid op school een gevaar of ernstige belemmering vormt voor jezelf, voor medeleerlingen of voor personeelsleden van de school.
Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij deelt die beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden.


4.4.3.8 Wat is een herstelgericht groepsoverleg?

Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een onafhankelijk iemand, tussen slachtoffer en dader, ouders, vertrouwensfiguren…Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor de feiten die zich hebben voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om een herstelgericht groepsoverleg te laten plaatsvinden. In dat geval brengt hij je per brief op de hoogte.

4.4.4 Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel

Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting kunnen je ouders ook zelf vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouders.

(naar begin)