Sint-Maarteninstituut

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Schoolreglement SMI

Het spreekt vanzelf dat op een plaats waar honderden mensen voor een groot deel van de dag samen-zijn, samen-leven en samen-werken, een aantal afspraken dienen te worden gemaakt. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project (inclusief engagementsverklaring ouders-school) . In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Tenslotte vind je nog heel wat nuttige informatie in het derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.
Dit schoolreglement werd besproken op de schoolraad.

Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig.

Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.

De grondregel van dit reglement is “RESPECT”, zowel voor personen (medeleerlingen, personeel van de school), voor materieel (alles wat de school de leerlingen ter beschikking stelt: gebouwen, meubilair, apparatuur,…), als voor datgene waar je een heel jaar mee bezig bent: je studie.

Dit reglement wil het leven op het college ordenen en in goede banen leiden en vooral de leerlingen het inzicht bijbrengen dat iedereen MEDEVERANTWOORDELIJK is voor het geheel. Het reglement wil de leerlingen niet klein houden; het wil hen integendeel groter maken via de bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen opdracht in de samenleving die het college is. Dat is dan ook de diepere betekenis van een reglement.

De directies van SMI en TIS

Noot bij dit reglement:
- Waar staat “directeur” wordt bedoeld: de directeur en/of de directeur eerste graad voor de humaniora (SMI) – de directeur voor de handelsschool (TIS)

- Waar staat “ouders” wordt bedoeld: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerplichtigen onder hun bewaring hebben of de meerderjarige leerling zelf.