Sint-Maarteninstituut

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Schoolreglement SMI

Deel II bevat een aantal belangrijke aandachtspunten van het schoolleven.

1. Inschrijving
2. Onze school
3. Studiereglement
4. Leefregels, afspraken, orde en tucht

Wat hier gevraagd wordt zijn normale zaken, die niettemin heel belangrijk zijn voor het goed functioneeren van een school. Daarom eisen we dat deze punten correct worden nageleefd. Naargelang de omstandigheden kunnen wijzigingen of aanvullingen aangebracht worden.

1. Inschrijvingen en toelatingen

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug in de Maandkrant/Smartschool en op onze website.

Onze secundaire scholen liggen op dezelfde campus en werken nauw samen. Een inschrijving in de ene school, geldt meteen ook voor de anderen scholen. Als je verandert, hoef je je dus niet opnieuw in te schrijven.

Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel:
· wanneer je zelf onze school verlaat; of
· wanneer je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd.

Om praktische redenen vragen we je wel om op het einde van elk schooljaar te bevestigen of je ook het volgend schooljaar bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting. Meer informatie hierover vind je in de Maandkrant.

In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting vóór een bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt.

Het schoolbestuur heeft beslist dat de school gebruik kan maken van de afwijkingsmogelijkheid van de toelatingsvoorwaarden om als regelmatige leerling te worden toegelaten; d.w.z. dat leerlingen die een gunstige beslissing krijgen op basis van screening van de leerling en mits akkoord van de betrokken personen ook als regelmatige leerling worden toegelaten.

Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden.

(naar overzicht)

2. Onze school

2.1 Lesspreiding (dagindeling) – vakantie- en verlofregeling

2.1.1 Binnenkomen op school

Alle voetgangers en fietsers komen binnen langs de Vrijheidstraat. Motorfietsers gebruiken de ingang langs de Dendermondsesteenweg. De ingangen aan de Sint-Jozefstraat zijn uitsluitend voor leerlingen van de lagere school bestemd.
Een half uur voor de aanvang van de lessen voorzien we in toezicht op het schooldomein.

2.1.2  Begin van de lessen

Er wordt gebeld ’s morgens om 8.27 uur en ’s middags om 13.12 uur. Bij het eerste belteken worden de rijen gevormd aan het nummer van het leslokaal waar jouw klas op dat uur les heeft. Je gaat dus voor het 1e en het 5e lesuur naar de speelplaats waar je in de rij moet staan. Bij het tweede belteken moet het rustig zijn en gaan de rijen ordelijk naar het leslokaal.

2.1.3  Voor wie te laat komt

Je meldt je aan op het onthaalbureau Vrijheidstraat (SMI1) of op het secretariaat (SMI2), waar je naam genoteerd wordt en een stempel in je schoolagenda wordt geplaatst. Je toont je schoolagenda nadien in de klas aan de leerkracht van wie je les hebt.
Bij herhaling volgt een passende sanctie (zie orde- en tuchtmaatregelen deel II punt 4.4).

2.1.4  Pauzes - middagactiviteiten

Tijdens de pauzes (vóór 8.30 uur, tussen 10.10 en 10.25 uur, tijdens de middagpauze en tussen 14.55 en 15.05 uur) ga je naar de speelplaats.
Op SMI1 begeef je je naar of blijf je op de speelplaats waar je voor het volgende lesuur in de rij moet gaan staan. Het gangetje tussen de “speelplaats kapel” en de “speelplaats studiezaal” moet vrijgehouden worden.

2.1.5  Einde van de lessen

Op de gewone schooldagen worden de lessen in de voormiddag gegeven tot 12.05 uur (op woensdag tot 12.00 uur) en in de namiddag tot 15.55 uur. Voor sommige klassen is er les tot 16.45 uur.
Na de schooluren is er toezicht voorzien tot 17.30 uur (avondstudie).

2.1.6  Verlaten van de school

Leerlingen blijven in de school zolang hun schooldag duurt.
Tijdens de middagpauze blijf je op school of ga je naar huis of bij familie. Dit wordt vastgelegd in een schriftelijke verklaring na de eerste schooldag en genoteerd op je leerlingenkaart. Bij het verlaten en/of binnenkomen van de school moet je je leerlingenkaart steeds ter controle voorleggen aan de verantwoordelijke toezichthouder.
Bij een niet-correcte of valse verklaring vervalt de verantwoordelijkheid van de school en ben je niet meer gedekt door de schoolverzekering. Alle voetgangers die les hebben op SMI2 en de fietsers verlaten de school altijd langs de Vrijheidstraat.
Alle voetgangers die les hebben op SMI1, verlaten de school langs het Esplanadeplein (via de grote gang in het administratief gebouw) of de Dendermondsesteenweg (doorgang aan ijzeren hek). Deze afspraak geldt alleen om 15.55 uur op volle lesdagen en om 12 uur op woensdag. ’s Middags verlaten de leerlingen met een geldig middagpasje op SMI1 de school langs de Vrijheidstraat.
Om de school tijdens de lesuren te verlaten vraag je steeds een schriftelijke toelating aan de directeur of zijn afgevaardigde.
Het is streng verboden de school te verlaten zonder deze toelating. Zo niet zullen passende orde- en eventueel tuchtmaatregelen genomen worden.

2.1.7  Vakantie- en verlofregeling

Een overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor dit schooljaar vind je in deel III punt 3 (jaarkalender).

2.2  Beleid inzake stages en werkplekleren

De krachtlijnen en algemene informatie i.v.m. de organisatie en evaluatie van de stages worden bij het begin van het schooljaar via het individueel stagedossier aan elke betrokken leerling meegedeeld.

2.3  Beleid inzake extra-murosactiviteiten

Als je ingeschreven bent in onze school verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen.
Leerlingen die niet kunnen deelnemen aan een extra-murosactiviteit worden op school opgevangen. Zij zijn verplicht op school aanwezig.
Sommige uitstappen en meerdaagse reizen worden als niet-verplichte schoolactiviteit ingericht. Het beleid inzake deze extramurale activiteiten wordt verder toegelicht in de Maandkrant/Smartschool.

2.4  Schoolkosten

2.4.1  Schoolrekening
In de loop van het schooljaar ontvang je maximaal vier schoolrekeningen (zie Maandkrant/Smartschool september-oktober). We verwachten dat de afrekening tijdig (binnen de 14 dagen na verzending (poststempel)) en volledig betaald wordt. Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we hen allebei kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als je ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we hen allebei een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven je beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

2.4.2  Bijdrageregeling
Bij het begin van het schooljaar ontvang je een lijst met schoolkosten (onkostennota) die we je ouders via deze schoolrekening kunnen vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven:
- Verplichte uitgaven zijn uitgaven die je ouders zeker zullen moeten maken zoals het betalen van je schoolboeken, kopieën,… Zaken die je alleen bij ons kan aankopen, zoals voorgedrukt examenpapier, koop je verplicht op school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als ergens anders kan kopen. Je kiest zelf waar je die zaken koopt, maar als je ze bij ons koopt, dan moeten je ouders ervoor betalen.
- Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan deelneemt. Als je ervan gebruik maakt, dan moeten je ouders ervoor betalen.
In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen: - Van sommige kosten kennen we op voorhand de prijs. Dat zijn vaste prijzen. Van die prijs zullen we niet afwijken.
- van sommige kosten kennen we de prijs niet op voorhand. We geven voor die kosten richtprijzen mee. Het bedrag dat je moet betalen zal in de buurt van de richtprijs liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.
We baseren ons bij het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar heeft gekost.
De bijdrageregeling (onkostennota) werd besproken op de schoolraad.

2.4.3  Uit-pas – solidaire school
In het kader van het charter ‘onderwijs en kansarmoede’ werkt onze school samen met verschillende organisaties, o.a. voor de uit-pas. Hierover vind je meer informatie in de Maandkrant/Smartschool.

2.4.4  Bij betalingsmoeilijkheden

Als je ouders het moeilijk hebben om de schoolrekening te betalen, kunnen zij contact opnemen met de directeur. We gaan discreet om met elke vraag. We zoeken samen naar een oplossing en maken afspraken over een aangepaste manier van betalen.

2.4.5 Wanbetaling
Als we vaststellen dat je ouders weigeren de schoolrekening te betalen, zullen we het gesprek met hen aangaan. Zorgt dat niet voor een oplossing, dan zal van rechtswege en zonder in gebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25,00 € verschuldigd zijn. Bovendien zal vanaf de factuurdatum, zonder dat hiervoor een aangetekende ingebrekestelling is verschuldigd, een verwijlinterest van 8% per jaar aangerekend worden.
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

(naar overzicht)

3. Studiereglement

3  Studiereglement

3.1  Afwezigheid

Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan de buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring in deel I die je ouders ondertekend hebben.
Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten 3.1.1 tot en met 3.1.6. Je ouders verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie daarover vind je in punt 3.1.7.
Je ouders krijgen bij je afwezigheid steeds een afwezigheidsbericht toegestuurd. Deze brief wordt ingevuld en ondertekend samen met de nodige attesten op school terugbezorgd. Meld je bij je terugkeer uit afwezigheid aan op het secretariaat met deze documenten. Je krijgt dan de toelating tot de klas door een stempel in de schoolagenda. Toon je schoolagenda bij het binnenkomen van de klas en nadien aan elke leerkracht bij wie je afwezig bent geweest.

3.1.1 Je bent ziek

3.1.1.1  Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte?

- Een verklaring van je ouders (handtekening + datum) volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dat kan maximaal vier keer in een schooljaar. Je gebruikt hiervoor de afwezigheidsbriefjes in je schoolagenda (p. XV).
- Een medisch attest is nodig:
  * zodra je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn;
  * wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring (cfr. schoolagenda p. XV);
  * als je tijdens de proefwerken ziek bent.

3.1.1.2 Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet?

In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig:
  * uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft “dixit de patient”);
  * de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid;
  * begin- of einddatum zijn vervalst;
  * het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft, bv. de ziekte van één van je ouders, hulp in het huishouden…
We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen.

3.1.1.3 Wanneer lever je een medisch attest in?

Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op je eerste dag terug op school. Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je terugkomt. 
Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een chronische ziekte kan je in samenspraak met de school
arts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat
een verklaring van je ouders.

3.1.1.4 Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?

Als je wegens ziekte, handicap of ongeval niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen, dan moet je aan je arts vragen om een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school”. Op die manier kan de leerkracht lichamelijke opvoeding zien wat je wel en niet kan in de lessen.
Als je door ziekte, ongeval of handicap helemaal geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de leerkracht je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast lesprogramma te geven. Dat wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zal volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding op een andere manier zal benaderen (bv. theoretisch). Een aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders kunnen steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal de vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht.

3.1.1.5 Wat is tijdelijk onderwijs aan huis?

Als je door ziekte of ongeval tijdelijk minder dan de helft van de lessen op school kan volgen, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dat betekent dat je elke week 4 uur thuis les krijgt. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, welke vakken je tijdens die uren krijgt. TOAH is gratis.
Je hebt recht op TOAH als je aan deze voorwaarden voldoet:
- je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig geweest. Als je na een periode van TOAH binnen 3 maanden hervalt of als je chronisch ziek bent, valt deze voorwaarde weg;
- je verblijft op 10 km of minder van de school;
- je ouders bezorgen een schriftelijke aanvraag bij de directeur samen met een medisch attest waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar wel les kan krijgen.
Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. We starten met TOAH ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen.
Onze school heeft het afstandscriterium verruimd. Als je op minder dan 15 km van de school verblijft, heb je recht op TOAH.

3.1.1.6 Wat is synchroon internetonderwijs?

Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet kan volgen, heb je mogelijk recht op synchroon internetonderwijs via Bednet. Dit  biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen, samen met je klasgenoten. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

3.1.2  Je moet naar een begrafenis of huwelijk

Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij jou thuis inwoonde. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders, een doodsbericht of een huwelijksaankondiging.

3.1.3  Je bent (top)sporter

Als je een topsportstatuut (A of B) hebt, kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien of wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen.

3.1.4  Je hebt een topkunstenstatuut

Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline.

3.1.5  Je bent zwanger

Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis (zie punt 3.1.1.5).

3.1.6  Je bent afwezig om één van de volgende redenen

- je moet voor een rechtbank verschijnen;
- de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;
- bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;
- op dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
- je bent preventief geschorst;
- je bent tijdelijk of definitief uitgesloten;
- je neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering deel aan activiteiten van de Vlaamse Scholierenkoepel;

- om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders moeten dat wel vooraf schriftelijk melden. Het gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet erkende religies:
* Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag);
* Jodendom: het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen);  
* Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarin het orthodox Kerst- of Paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest): Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag).

3.1.7  Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn

Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten…). Daarvoor moet je je wenden tot de directeur of zijn afgevaardigde. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden (bv. een verklaring van je ouders).

3.1.8 Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken?

Als je om welke reden ook niet deelneemt aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Neem hiervoor contact met de leerkrachten.
Ongewettigde afwezigheden  hebben een nulquotering tot gevolg.
Kan je wegens een geldige reden niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan beslist de directeur of zijn afgevaardigde  samen met de klassenraad of je de gemiste proefwerken moet inhalen. Hij beslist dan ook hoe en wanneer dat zal gebeuren. We brengen in dat geval je ouders op de hoogte.

3.1.9 Stages inhalen

Als je afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen dat je gemiste stages moet inhalen. Hij bespreekt dit met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je de stages zal inhalen.

3.1.10 Spijbelen kan niet

Misschien ervaar je leren en schoollopen soms als lastig of als een minder leuke opdracht. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Als er moeilijkheden zijn, willen wij je samen met het CLB er weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid. Als je te veel spijbelt, zullen we het ministerie van onderwijs op de hoogte brengen.
Als je niet meewerkt, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je blijft spijbelen of wanneer het voor ons al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent.

3.2  Persoonlijke documenten

3.2.1  Schoolagenda

De schoolagenda is een officieel document. Hij kan steeds ter inzage gevraagd worden door de begeleidings- en inspectiediensten, ook na de studies. Uit dit document moet de geziene leerstof en het afgewerkt leerprogramma blijken.
Iedere les vul je, op aanwijzing van de leerkracht, je schoolagenda ordelijk in: het lesonderwerp, eventueel de huistaak, met onderwerp en aard van de oefening. Een gewone verwijzing naar het leerboek volstaat niet. Elke leerkracht controleert voor zijn/haar vak geregeld je schoolagenda. Iedere week wordt je schoolagenda door één van je ouders ondertekend. De klastitularis zal dit controleren. Let op dat je na een afwezigheid je schoolagenda onmiddellijk aanvult.

De schoolagenda breng je dus elke dag mee naar school. Hij wordt op een correcte en nette manier zorgvuldig ingevuld. Hij is een communicatiekanaal tussen je klastitularis, vakleerkrachten en je ouders.
Persoonlijke ontboezemingen horen niet thuis in een schoolagenda. Evenmin is het een plaats om posters, klevers, e.d. aan te brengen. Een te slordige schoolagenda moet herschreven worden. Een schoolagenda is dus als het ware het visitekaartje van de leerling.

3.2.2  Notitieschriften

Elke leerkracht zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe dit dient te gebeuren, en zal geregeld je notitieschriften nakijken. Zorg ervoor dat je ze steeds nauwgezet en volledig invult.

3.2.3  Persoonlijk werk

Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven.

3.2.4  Rapport

In de loop van het schooljaar wordt regelmatig een rapport uitgereikt met vermelding van de resultaten van het dagelijks werk, de proefwerken, permanente en gespreide evaluatie. De leer- en leefhouding wordt besproken in het attituderapport.
De data worden vermeld in de schoolkalender van de Maandkrant/Smartschool van september-oktober.

3.2.5    Bewaren van persoonlijke documenten

De richtlijnen i.v.m. het bewaren van schoolagenda en notities worden meegedeeld in de Maandkrant/Smartschool bij de algemene inlichtingen betreffende het einde schooljaar.

3.3  Het taalbeleid van onze school

Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop van september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt. Deze ondersteuning kan in de vorm van remediëring of inhaallessen. De deelname kan (door de klassenraad) verplicht worden, niet-deelname kan dan ook eventueel gesanctioneerd worden (zie orde- en tuchtmaatregelen deel II punt 4.4).


3.4  Begeleiding bij je studies

3.4.1  De klastitularis

Eén van je leerkrachten vervult de taak van klastitularis. Bij die leerkracht kan je in de loop van het schooljaar altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten. Een klastitularis volgt elke leerling van zijn/haar klas van zeer nabij. Hij/zij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas.

3.4.2  De begeleidende klassenraad

Op onze school heb je als leerling recht op een passende begeleiding. Om het contact met en de samenwerking onder al de leerkrachten te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een “begeleidende” klassenraad samen.
Tijdens deze vergadering verstrekt de titularis ruime informatie of toelichting over de studie van elke leerling van zijn/haar klas. Door bespreking van de studieresultaten zoekt men naar passende individuele begeleiding en kan door de klastitularis of door een vakleerkracht een begeleidingsplan worden afgesproken. Soms is doorverwijzing naar het begeleidend CLB of een andere instantie noodzakelijk. Van elke voorgestelde remediëring worden je ouders via je schoolagenda of je rapport of per brief op de hoogte gebracht.
Het resultaat van de bespreking evenals het geformuleerde advies aan je ouders wordt opgenomen in het verslag van deze vergadering en/of in jouw dossier.

3.4.3  Een aangepast lesprogramma

Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen.

Bij ziekte, ongeval of handicap

Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen.
In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma over twee schooljaren, of het programma van een graad over drie schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren.   
Als je een bijkomend studiebewijs wil halen

Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs wil behalen (= een bijkomende kwalificatie) kan de klassenraad beslissen om je een vrijstelling toe te kennen. Dat kan enkel op voorwaarde dat je de vakken of leerinhouden al eerder hebt gevolgd én al over een studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs beschikt. De klassenraad beslist of je in dat geval minder lesuren hebt of dat je een vervangend programma moet volgen.

Bij specifieke onderwijsbehoeften

Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesverloop kan deelnemen. De directie zal je situatie voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De klassenraad kan zelf ook aanpassingen voorstellen op basis van wat hij vaststelt in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Het kan dan bijv. gaan om extra hulpmiddelen (bijv. dyslexiesoftware) of aan aangepaste doelstellingen. We werken hiervoor samen met het CLB.

3.4.4  De evaluatie

We geven je graag een woordje uitleg over de manier waarop de school je prestaties evalueert en hoe ze die informatie doorspeelt aan je ouders.

3.4.4.1 Het evaluatiesysteem en organisatie

Het dagelijks werk (D.W.)
 
Het D.W. omvat de beoordeling van je klasoefeningen, je persoonlijk werk, de resultaten van je overhoringen, je studiehouding zoals je inzet in de les, je medewerking aan opdrachten, groepswerk, e.d. Deze evaluatie verstrekt aan de leerkracht informatie over bepaalde aspecten van de studievordering en ontwikkeling.
Al kan je bij de planning van taken en overhoringen worden betrokken (cf. takenregister), toch kan de leerkracht onaangekondigd in elke les leerstofonderdelen individueel of klassikaal overhoren.

Proefwerken

De bedoeling hiervan is na te gaan of je grote gedeelten van de leerstof kan verwerken. De school zelf bepaalt het aantal proefwerken. De periodes en het proefwerkreglement worden vermeld in de Maandkrant/Smartschool.
Naast het dagelijks werk en de proefwerken gaat, in de zesde leerjaren van het T.I.S., aparte aandacht uit naar de evaluatie van de geïntegreerde proef. Voor de geïntegreerde proef geldt een apart reglement dat aan de betrokken leerlingen wordt overhandigd.

Permanente en gespreide evaluatie

Een aantal vakken of vakonderdelen worden permanent of gespreid geëvalueerd m.a.w. zonder proefwerken op het einde van het trimester of semester. Vooral in de eerste graad (maar ook voor sommige vakken in hogere leerjaren) wordt dit systeem toegepast. De leerlingen worden hieromtrent duidelijk geïnformeerd door de betrokken vakleerkrachten.

Stages

De betrokken leerlingen dienen zich te houden aan de bepalingen opgenomen in het stagereglement en het individueel stagedossier.
Leerlingen kunnen om ernstige redenen toestemming krijgen van de directeur of zijn afgevaardigde om op een andere dan op de voorgeschreven manier overhoord te worden. Dit kan voortvloeien uit een begeleidingsplan (zie punt 3.4.2 begeleidende klassenraad) of uit een uitzonderlijke individuele situatie.

3.4.4.2 De beoordeling

De manier waarop de school leerlingen beoordeelt en/of quoteert op proeven, toetsen,of examens, wordt toegelicht op de oudercontacten in september en  in de Maandkrant/Smartschool september-oktober. Hier worden volgende punten besproken:
- de onderlinge verhouding tussen de verschillende vakken, de geïntegreerde proef
- de verhouding dagelijks werk/gespreide evaluatie/proefwerken en de opbouw per graad
- stages; concept van de geïntegreerde proef

3.4.4.3 Fraude

Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling onmogelijk te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten…
Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar beslissen om je voor die taak of toets een nul  te geven.
Wanneer je tijdens een proef of examen betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de persoon met toezicht de eventuele bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders. Het plegen van fraude tijdens een proef of examen kan tot gevolg hebben dat je voor de bewuste proef het cijfer nul krijgt of dat de bewuste proef nietig wordt verklaard (en je dus geen cijfer krijgt voor de proef). Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten.
Als fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een getuigschrift of diploma hebt behaald, is het mogelijk dat je de afgeleverde getuigschriften en diploma’s zal moeten teruggeven. Dat zullen we enkel doen wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en we de beslissing als juridisch onbestaande moeten beschouwen.

3.4.4.4 Mededeling van de resultaten

Rapport

Het rapport is een schriftelijk verslag van je dagelijkse werk, je proefwerkresultaten, je studie- en leefhouding. Het kan ook het advies van de begeleidende klassenraad vermelden.
Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden op school te volgen, te evalueren, bij te sturen, te belonen.
Het eindrapport bevat de jaarresultaten, de beslissing en het advies van de delibererende klassenraad.
Elk rapport laat je door één van je ouders ondertekenen. De data van de leerlingenbesprekingen en rapporten worden meegedeeld in de Maandkrant/Smartschool september-oktober.

Oudercontacten

Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met je ouders. De data van deze oudercontacten worden meegedeeld in de Maandkrant/Smartschool september-oktober.
Om contact op te nemen met de school, hoeven je ouders echter niet te wachten tot het oudercontact. Een telefoontje volstaat voor een afspraak.

Eindbeslissing van de delibererende klassenraad

De eindbeslissing van de delibererende klassenraad wordt aan je ouders meegedeeld via het eindrapport of per brief. Uiteraard kunnen je ouders met hun vragen steeds terecht bij de directeur, de klastitularis, de vakleraars of eventueel bij de CLB-afgevaardigde, tijdens het oudercontact op de laatste schooldag.
We houden je dus op geregelde tijdstippen op de hoogte van je resultaten. Jij en je ouders kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen en proeven die je hebt afgelegd. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. De kosten hiervoor vind je in de onkostennota (zie deel II punt 2.4.2).

3.5  De deliberatie op het einde van het schooljaar

3.5.1  Hoe werkt een delibererende klassenraad?

De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leerkrachten die dit schooljaar aan jou hebben lesgegeven en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde.
Een leerkracht zal tijdens de delibererende klassenraad nooit deelnemen aan de bespreking van een leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven. Hij zal ook niet deelnemen aan de bespreking van familieleden tot en met de vierde graad.


Op het einde van het schooljaar is het de delibererende klassenraad die beslist:
- of je al dan niet geslaagd bent;
- welk oriënteringsattest of studiebewijs je krijgt.
Hij steunt zich bij zijn beslissing:
- op de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt behaald;
- op beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar;
- op de mogelijkheden voor je  verdere studie- en beroepsloopbaan.

De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.
De delibererende klassenraad zal je ook advies geven voor je verdere schoolloopbaan (zie punt 3.5.3).

3.5.2 Mogelijke beslissingen

Op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar spreekt de delibererende klassenraad zich in de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar:
- krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgend leerjaar;
- ook met een oriënteringsattest B ben je nog geslaagd: je mag naar het volgend leerjaar overgaan, maar niet naar om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een redelijke slaagkans te hebben en bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing;- als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.
Het oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert.

Na de eindleerjaren van een graad krijg je een studiebewijs dat van waarde is in de maatschappij:
- een getuigschrift van de eerste graad;
- een getuigschrift van de tweede graad;
- een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad);

Verlenging van de evaluatietermijn
Heel uitzonderlijk kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad eind juni over onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen beslissen of je het leerjaar met vrucht hebt beëindigd.  Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen in de loop van de zomervakantie om zo de nodige gegevens te verzamelen. Je wordt hiervan via het eindrapport of per brief verwittigd. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgend schooljaar zal de klassenraad een beslissing nemen.

3.5.3 Het advies van de delibererende klassenraad

De delibererende klassenraad zal bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies geven voor je verdere schoolloopbaan en dit via je rapport of een brief aan je ouders meedelen. Dat advies kan o.a. bestaan uit:
- suggesties voor je verdere studieloopbaan (bv. al dan niet overzitten).
- concrete suggesties over je studie- en werkmethode of raad om tekorten of zwakke punten weg te werken, al dan niet ondersteund door een vakantietaak;
- een verwittiging voor een of meer vakken waar je het volgend schooljaar extra aandacht aan moet schenken.
-
De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks een of meer tekorten, neemt hij toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. We zullen je hierbij helpen. We verwachten dat je een merkbare evolutie doormaakt. Is dat niet het geval, dan houden we daar het volgende schooljaar rekening mee bij de eindbeoordeling.

Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een onderdeel van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij als studiehulp een vakantiewerk geven. De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waarmee het uitgevoerd werd kunnen al voor het volgend schooljaar belangrijk zijn.

3.5.4  Betwisten van de beslissing van de delibererende klassenraad

De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders die beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je een B-attest of een C-attest hebt gekregen. Als je ouders (of jij zelf zodra je 18 bent) niet akkoord gaan met de beslissing, volgen ze de procedure in dit punt.

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

1 Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de voorzitter van de delibererende klassenraad (de directeur of zijn afgevaardigde). Dat kan ten laatste de derde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De precieze datum van de rapportuitdeling vinden jullie in de Maandkrant/Smartschoolen. We geven het rapport altijd aan jou zelf mee, ongeacht de leeftijd.
Als je tijdens de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende proeven hebt afgelegd, begint die termijn pas te lopen nadat we de uitgestelde beslissing hebben meegedeeld. Ook die datum vind je terug in de Maandkrant/Smartschoolen en in de individuele briefwisseling met de leerling omtrent de organisatie van de bijkomende proeven.
Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. Jullie kunnen dit schriftelijk aanvragen, bv. via e-mail,  bij de directeur. Jullie krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. 
Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan.
Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De voorzitter van de delibererende klassenraad (de directeur of zijn afgevaardigde) verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen.
We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee (de poststempel geldt als bewijs van de datum).
Er zijn twee mogelijkheden:
- de voorzitter van de delibererende klassenraad (de directeur of zijn afgevaardigde) vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen;
- de voorzitter van de delibererende klassenraad (de directeur of zijn afgevaardigde) vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen schriftelijk het resultaat van die vergadering.
Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de voorzitter van de delibererende klassenraad (de directeur of zijn afgevaardigde), ofwel met de beslissing van de nieuwe klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan.

2 Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 1), dan kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) in een volgende fase met een  aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur:
De heer Peter Marcoen
Voorzitter vzw KOLVA
Esplanadeplein 6,  9300 Aalst.
Daarin worden de redenen aangegeven waarom je ouders de beslissing van de delibererende klassenraad betwisten.
Die brief versturen ze ten laatste de derde dag* nadat aan jullie:
- ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de voorzitter van de delibererende klassenraad (de directeur of zijn afgevaardigde) (wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd);
- ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad (wanneer die na het eerste gesprek opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing).
De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de datum.

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- het beroep is per aangetekende brief verstuurd;
- het beroep is gedateerd en ondertekend.
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

3 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie ook deel III, punt 1 ‘Wie is wie’). In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn; het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken.  Ze zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn ????????.
De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij de stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.
De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders meedelen.

4 Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je erin het schooljaar succesvol af te sluiten en zijn jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je harte toe!

 

(naar overzicht)