Sint-Maarteninstituut

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Schoolreglement SMI

In dit deel onderscheiden we volgende onderdelen

Wie is wie 
Participatie
Jaarkalender
Inschrijvingsbeleid
Administratief dossier van de leerling
Zorgbeleid
Verzekering
Vrijwilligers

In onderhavige tekst wordt meerdere malen verwezen naar de Maandkrant. Deze is te raadplegen via smartschool.

1. Wie is wie

1.1 Het schoolbestuur
Het schoolbestuur, vzw KOLVA (katholiek onderwijs land van Aalst), bestuurt alle scholen die behoren tot de scholengroep Sint-Maarten (http://www.smi-aalst.be). De voorzitter van het schoolbestuur is de heer Peter Marcoen. Algemeen directeur en vertegenwoordiger van het schoolbestuur is de heer Marc Leyman. De administratieve zetel van het schoolbestuur is gevestigd op volgend adres: Esplanadeplein 6 te Aalst.

1.2 De scholengemeenschap
Onze school behoort tot de scholengemeenschap SALEM (Scholengemeenschap grondgebied Aalst-Lede-Erpe-Mere). De administratieve zetel van de SG is gevestigd op volgend adres: Pachthofstraat 3 te 9308 Gijzegem.

1.3 De directeur
1.3.1 Directieteam: zie Maandkrant september-oktober.
1.3.2 Voor toelatingen en problemen op SMI-2 wend je je eerst tot directeur A. De Cordier (bureau B-blok), en in geval je hem niet kan bereiken, tot het secretariaat.
1.3.3 Ben je leerling SMI op SMI-1, dan wend je je eerst tot de prefect, de heer P. Dossche (lokaal 419, SMI-1), en in geval je hem niet kan bereiken, tot de directeur, de heer marc Leyman (bureau in het administratief gebouw)
1.3.4 Ben je leerling TIS op SMI-1, dan wend je je eerst tot de adjunct-directeur, de heer D. Roelandt (lokaal 801, SMI-1), en in geval je hem niet kan bereiken tot de directeur, de heer L. Borms (bureau in het administratief gebouw).

1.4 De graadcoördinatoren
Zie Maandkrant september-oktober

1.5 Het onderwijzend personeel
Klassentitularissen: zie Maandkrant september-oktober.
Vakleerkrachten: zie Maandkrant september-oktober.

1.6 Het ondersteunend personeel – het secretariaat/onthaal
1.6.1 Opvoeders en administratieve medewerkers: zie Maandkrant september-oktober.
1.6.2 Op het secretariaat/onthaal kan je terecht:
- voor het  invullen van formulieren (studietoelagen, kinderbijslag,…), bekomen van attesten
- voor het inleveren of afhalen van gevonden voorwerpen
- voor het aanschaffen van leerboeken of schoolbenodigdheden (blocnotes voor overhoringen en notities, turnkledij, maaltijd- en drankbonnetjes, standaardballetjes,….)
- om een ongeval te melden (de ongevalsaangifte wordt daar ingevuld) of een onveilige situatie, voor het krijgen van de eerste zorgen, en ook voor verzorging indien je je onwel of ziek voelt
- om je aan te melden na een afwezigheid (met de nodige documenten)

1.7 De cel leerlingenbegeleiding
1.7.1 De structuur van de leerlingenbegeleiding op onze school wordt verduidelijkt in het ‘organigram zorgbeleid’, dat is terug te vinden in de Maandkrant september-oktober.
1.7.2 De samenstelling van het zorgteam en de leerlingenbegeleiders: zie Maandkrant september-oktober.

1.8 De klassenraad
De klassenraad heeft drie functies. In sommige omstandigheden moet de toelatingsklassenraad beslissen of een leerling als regelmatige leerling kan toegelaten worden tot een bepaalde studierichting. De begeleidende klassenraad volgt in de loop van het schooljaar jou en je studies op. De delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar of je al dan niet geslaagd bent en welk oriënteringsattest/studiebewijs je krijgt.

1.9 De beroepscommissie
Bij de interne beroepscommissie kunnen je ouders terecht:
- wanneer ze beroep willen aantekenen tegen een definitieve uitsluiting (zie deel II, punt 4.4.3.5). De beroepscommissie neemt dan een definitieve beslissing.
- wanneer ze beroep willen aantekenen tegen het studiebewijs dat je hebt behaald (zie deel II, punt 3.5.4).
In het schoolreglement (cfr. de aangeduide alinea's) wordt de beroepsprocedure omstandig beschreven.

1.10 Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en focust daarbij op vier domeinen:
- het leren en studeren;
- de onderwijsloopbaan;
- het psychisch en sociaal functioneren;
- de preventieve gezondheidszorg.
Onze school wordt begeleid door het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding, Langestraat 12  9300 Aalst (tel. 053.78 85 10). Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Die afspraken zijn ook besproken op de schoolraad. Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Als we aan het CLB vragen om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als je daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat je in principe voldoende in staat bent om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (je wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van je ouders nodig. Jij en je ouders worden in elk geval  zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.

We wisselen op contactmomenten enkel die gegevens over jou uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. Het CLB legt voor elke leerling die het begeleidt één dossier aan. De CLB-medewerker houdt daarbij rekening met regels over zijn beroepsgeheim en de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de procedure om toegang of een kopie te bekomen, kan je contact opnemen met het CLB waarmee wij samenwerken.

Als je komt van een school die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het CLB Langestraat. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.
Als je niet wil dat je dossier wordt overgedragen, moeten jij of je ouders dat binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres van dat CLB bekomen bij de hoofdzetel van de CLB’s of bij het CLB Langestraat 12, 9300 Aalst. Je kan je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens, vaccinatiegegevens en gegevens die horen bij opdrachten van het CLB (medische onderzoeken - leerplichtproblemen).

Jij en je ouders zijn verplicht mee te werken met het CLB voor:
- de begeleiding van spijbelgedrag;
- collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Als je ouders of jijzelf (vanaf je 12 jaar) bij een verplicht medisch onderzoek bezwaar hebben tegen een bepaalde arts van het CLB, kan je een aangetekende brief sturen naar de directeur van het CLB. Je moet dan wel binnen een termijn van negentig dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-arts of door een andere arts. In dat laatste geval zullen je ouders wel zelf de kosten moeten betalen.

De informatie i.v.m. contactgegevens, de CLB-medewerkers, de algemene werking, de preventieve gezondheidszorg, het dossierbeheer en de klachtenprocedure wordt vermeld in de Maandkrant september-oktober.

(naar overzicht)

 2. Inspraak

2.1 Ouderparticipatie
Al onze doelstellingen wensen we te realiseren in voortdurend overleg met de ouders. Het contact met hen is velerlei en verscheiden:
- schriftelijke mededelingen die door de leerlingen worden bezorgd
- de Maandkrant die via de post wordt toegestuurd: belangrijke aanvullingen bij het schoolreglement zijn hier in terug te vinden.
- de georganiseerde ouderavonden
- de individuele contacten met de ouders
- de ouderraad, die bijdraagt tot een goede verstandhouding met leerkrachten en directie
- de schoolraad waarin de ouders vertegenwoordigd zijn.
De school staat permanent ter beschikking van alle ouders:
- hetzij voor de bespreking van allerlei problemen of moeilijkheden die zich kunnen voordoen
- hetzij voor informatie over studiemogelijkheden of praktische organisatie van het schoolgebeuren.

2.2 Leerlingenparticipatie
De leerlingen worden bij belangrijke aspecten van het schoolbeleid betrokken via de leerlingenraden die democratisch samengesteld worden, het leerlingenparlement en via hun vertegenwoordigers in de schoolraad.

(naar overzicht)

 3. Jaarkalender

3.1 Overzicht vakanties en vrije dagen binnen het schooljaar

zie Maandkrant

3.2 Overzicht oudercontacten, uitdeling rapporten, leerlingenbesprekingen
De data van de oudercontacten, van de uitdeling van de rapporten en van de leerlingenbesprekingen worden meegedeeld in de Maandkrant september-oktober.

3.3 Schoolkalender
In elke Maandkrant wordt de schoolkalender voor de komende maanden opgenomen. Hierin is de planning opgenomen van: extramurale activiteiten en sportactiviteiten, proefwerkperiodes, stageperiodes, infodagen, diverse schoolactiviteiten.

(naar overzicht)

 4. Inschrijvingsbeleid

Zie deel II punt 1. De concrete data voor inschrijvingen en voorrangsperiodes worden vermeld in de Maandkrant november-december.
Zie tevens de website
 

4.1 Eerste inschrijving
Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij, en je ouders, kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dat betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens een van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement gebeurt op school.

4.2 Voorrang
Je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen jullie wel onder hetzelfde dak) hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in onze school. De inschrijvingsperiode en concrete procedure worden vermeld in de Maandkrant.

4.3 Herbevestigen van de inschrijving
Zie deel I punt 1 De inschrijving.

4.4 Inschrijving geweigerd?
1.4.1 Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.
1.4.2 Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden.
1.4.3 Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden.
1.4.4 Bij een doorverwijzing of een weigering zal het plaatselijk lokaal overlegplatform (LOP) bemiddelen.

4.5 Vrije leerling
Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden.

(naar overzicht)

5. Administratief dossier van de leerling

De overheid controleert aan de hand van je administratief dossier of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken.

Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar breng je daarom volgende documenten binnen op het secretariaat :
- het getuigschrift van basisonderwijs (of een kopie). Als je dat niet hebt behaald bezorg je het bewijs van het gevolgde leerjaar (of een kopie).
- een officieel document zoals het trouwboekje van je ouders, je identiteitskaart of je SIS-kaart, waarvan we dan een fotokopie in je dossier bewaren.

Als nieuwe leerling in een hoger leerjaar, zal de directeur of zijn afgevaardigde je zeggen welke documenten je moet binnenbrengen. Ook hier volstaat een kopie.

(naar overzicht)

6. Zorgbeleid (bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt)

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, willen we je helpen. Daarom kan je terecht bij leraren en opvoeders. Ook de leerlingenbegeleiding is er om je verder te helpen. Het is belangrijk dat je weet op basis van welke principes we werken. We zoeken steeds naar een begeleiding die bij jou past.

6.1 Het gaat over jou
Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen nooit beslissingen genomen worden over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden ook rekening met wat het beste is voor anderen.

6.2 Geen geheimen
Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim.
Wat is dit?
Op school kan je praten met allerlei personeelsleden: leraren, opvoeders en directie. Zij hebben een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt. Maar ze kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met een lid van het directieteam of in de cel leerlingenbegeleiding.
Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij wettelijk verplicht is om altijd je toestemming te vragen voor hij iets doorvertelt. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.

6.3 Een dossier
Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het directieteam en de cel leerlingenbegeleiding toegang. We gaan ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante gegevens bijhouden in je leerlingendossier.
We zullen samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Je mag altijd vragen welke gegevens over jou in je dossier staan. Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier steeds over informeren.

6.4 De cel leerlingenbegeleiding
Om je op een goede manier te begeleiden, werken de leerlingenbegeleiders in onze school samen in een cel leerlingenbegeleiding. Eenmaal per week bespreken we in deze vergadering de moeilijke situaties waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken we samen met de CLB-medewerker naar oplossingen.
We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren verkregen. Na zo’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou te bespreken.

6.5 Je leraren
Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. We zullen dat steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met deze informatie.

(naar overzicht)

7. Verzekering (waarvoor ben je verzekerd)

7.1 De schoolverzekering dekt enkel lichamelijke schade in geval van ongeval zonder meer. Bij aansprakelijkheid dekt de verzekering zowel lichamelijke als stoffelijke schade.
7.2 In geval van materiële schade, opzettelijk of onopzettelijk veroorzaakt, regelen de ouders de zaak onderling. De school kan bemiddelen. In bepaalde gevallen komt de schoolverzekering wel tussen.
7.3 De schoolverzekering geldt voor het gehele schoolleven. Dat omvat alle activiteiten (zowel binnen- als buitenschools) die gebeuren onder het toezicht van de personeelsleden van de school.
7.4 Activiteiten die duidelijk een privé-karakter dragen, maken geen deel uit van het schoolleven. In deze gevallen geldt de schoolverzekering niet.
7.5 De schoolverzekering geldt eveneens voor ongevallen op weg naar en van de school. Onder “op weg naar en van de school” wordt verstaan het normale traject dat de leerling(e) dient af te leggen van zijn/haar woonplaats naar de school en omgekeerd, binnen de normaal voorziene tijdsduur.
7.6 Voor een ongeval op de stageplaats is de leerling verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering van de school.

(naar overzicht)

8. Vrijwilligers

Als school werken we bij de organisatie van verschillende activiteiten samen met vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op ouders, leerlingen, oud-leerlingen, oud-leerkrachten en nog vele anderen. Hier vind je meer informatie over de manier waarop we dit organiseren.

8.1. Organisatie
De vzw KOLVA (katholiek onderwijs land van Aalst), zetel in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde te 9300 Aalst, Esplanadeplein 6.
Maatschappelijk doel: de opvoeding en vorming van de jeugd in christelijke geest, door het inrichten, besturen en steunen van vrij katholiek onderwijs en van alle voorzieningen en activiteiten die hiermee verband houden, met uitsluiting van elk winstoogmerk.

8.2 Verzekeringen
8.2.1Verplichte verzekering
We hebben een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met  uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij AG INSURANCE onder het polisnummer 99052211102 (SMI) en 99052211126 (TIS). Je kan de polis inkijken op het schoolsecretariaat.
8.2.1 Vrije verzekering
We hebben een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijk schade die vrijwilligers lijden bij ongevallen tijdens het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij AXA BELGIUM onder het polisnummer 705026160. Je kan de polis inkijken op het schoolsecretariaat.

8.3 Vergoedingen
Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. We voorzien in geen enkele vergoeding.

8.4 Geheimhoudingsplicht
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komen met vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing.

(naar overzicht)