Sint-Maarteninstituut

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Opvoedingsproject SMI

Inhoud

Het Sint-Maarteninstituut en het Technisch Instituut Sint-Maarten vertrekken vanuit eenzelfde opvoedingsproject.

Ze vormen samen één entiteit

  • die opvoedt vanuit de christelijke inspiratie,
  • met een ruim en gevarieerd aanbod van studierichtingen,
  • die toekomstgericht kwaliteitsonderwijsbrengt,
  • waarbinnen elke persoon zich gesteund weet zodat hij zich ten volle kan ontplooien,
  • die elke betrokkene een goed gevoel geeft,

met andere woorden, een school ...

 

 

1  Pedagogisch project:  ‘In de geest van Sint-Maarten’

Uw kind kennis en vaardigheden bijbrengen en het tevens daadwerkelijk begeleiden op zijn tocht naar volwassenheid: dat is de complexe maar verheven opdracht die u ons toevertrouwt. We zijn ervan overtuigd dat we – samen met u – die taak tot een goed einde kunnen brengen. Want het bieden van kwaliteitsonderwijs mét zorg  is reeds meer dan 125 jaar onze drijfveer.

Wij zijn een katholieke school. Ons ideaal is meewerken aan de ontplooiing van uw kind vanuit een christelijke kijk op mens en maatschappij. Daartoe willen wij onze leerlingen de evangelische boodschap voorhouden, hen een levensechte geloofspraktijk aanreiken en hen begeleiden in hun geloofshouding. Naast gebedsdiensten, klasgebeden, verzoeningsvieringen en bezinningsdagen sluiten ook alle acties ten voordele van ‘mensen in nood’ daarbij aan: Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Damiaanactie, Vredeseilanden, …

Onderwijs is constant in beweging. Wij staan open voor elke vernieuwing die de kwaliteit en het niveau ten goede komt. Binnen ons ruime aanbod van duidelijk afgelijnde studierichtingen kunnen we tevens terugvallen op een stevig uitgebouwd ICT-netwerk. Op die manier zorgen we voor een vlotte, up-to-date aansluiting naar het hoger onderwijs. De resultaten van onze oud-leerlingen bewijzen ontegensprekelijk dat zij voorbereid zijn om hogere uitdagingen aan te gaan.

Doorheen de hele schoolloopbaan is een goede studiehouding vereist. Met de opbouw daarvan starten we vanaf de eerste dag van het eerste jaar. En hoewel het verwerven van die attitude zich nadrukkelijker manifesteert in de eerste graad, vormt de verfijning van een eigen, efficiënte werkmethode en een gezonde studiementaliteit een blijvend aandachtspunt. Begeleid zelfstandig leren (BZL) biedt daartoe zeker een extra hulp. Maar ook het leren werken in groep wordt benadrukt, o.a. bij vakoverschrijdende projecten.

Onderricht verstrekken ‘in de geest van St.-Maarten’ duidt erop dat iedereen gelijke kansen moet krijgen, dat iedereen alle mogelijkheden moet hebben om aan zijn/haar toekomst te werken. Een individuele aanpak staat daarbij centraal. Elke leerling wordt nauwgezet gevolgd en kan bij eventuele problemen terecht bij de studiebegeleid(st)er en/of de vertrouwensleerkracht. Dat vormt slechts een onderdeel van een attent  zorgbeleid. Zo verlaagt voor onze eerstejaars bijna letterlijk de drempel van de lagere school naar het secundair onderwijs doordat zij beschikken over een apart gebouwencomplex (SMI-2) met eigen speelplaats.  Een ander voorbeeld is dat – in samenspraak met ouders en CLB – individuele begeleidingsmaatregelen (‘sticordi’-maatregelen) bepaald worden voor anderstaligen en voor leerlingen met een leer- en/of een ontwikkelingsstoornis. Daarnaast betekent studiebegeleiding ook toekomstgericht denken. De schoolloopbaanbegeleiding, reeds in de lagere school opgestart,  wordt  consequent doorgetrokken, zodat leerlingen tot een verantwoorde studiekeuze komen.

Het onderwijs dat wij bieden is algemeen vormend. Onze leerlingen worden op intense manier in contact gebracht met de cultuur van zowel heden als verleden. Ook hier is het de bedoeling hen ‘meer mens’ te laten worden. De confrontatie met culturele waarden gebeurt op een open en kritische manier, waarbij de christelijke waarden als referentiepunt nooit uit het oog verloren worden. Naast initiatie in de muziek, de film en het toneel, staan tentoonstellingsbezoeken en studiereizen, zowel in binnen- als buitenland, op het programma. Tevens wordt op onze school actieve cultuurbeoefening geboden via het schoolkoor Cantate Domino, de werkgroep schooltoneel en de leerlingenraden, die op hun eigen manier creativiteit volledig laten openbloeien. Uit de veelvuldige sportactiviteiten, ook tijdens middagpauzes en buiten de lesuren, blijkt dat de lichaamscultuur zeker niet vergeten wordt. Te meer omdat we beschikken over een sportcomplex met dubbele sporthal.

Voor jonge mensen is het niet eenvoudig hun draai te vinden in onze voortdurend veranderende en complexe samenleving. Om hen bij die zoektocht te helpen, trachten wij in alle lessen en bij vakoverschrijdende initiatieven maatschappijgericht te werken. Het leefsleutelproject is daar een typevoorbeeld van.

Bij het opleiden tot burgerzin, het bijschaven van de sociale vaardigheden en het ontwikkelen van diepgaande waardebeleving staat ‘de geest van Sint-Maarten’ centraal: de sterkte van de eenvoud. Respect is daarbij het sleutelwoord: respect voor zichzelf,  voor anderen, voor een gezond leef- en werkmilieu. Hartelijke omgangsvormen en een eerlijke levensstijl maken het leven mooier en menselijker en verhogen het persoonlijk en algemeen welbevinden. En dat is toch waar wij allemaal naar streven: zich goed voelen!

Wij houden van transparantie. Woorden en daden moeten naadloos op mekaar aansluiten. Onze doelstellingen  willen we realiseren in een open dialoog met de diverse schoolparticipanten (leerlingen-leerkrachten-ouders-directie-schoolbestuur). Dat kan om het even wanneer gebeuren, maar om de  betrokkenheid zo groot mogelijk te maken, werd een netwerk van overlegorganen uitgebouwd: leerlingenraden, lerarenraden, ouderraad en de overkoepelende schoolraad, waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn. Tevens zorgen we voor een vlotte informatiestroom (o.a. duidelijke rapportering, regelmatige oudercontacten, de Maandkrant), zodat verrassingen en misverstanden vermeden worden.

 

2  Opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs

2.1 Opvoedend onderwijs op christelijk-gelovige basis

De katholieke school is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap met duidelijke doelstellingen die zij omschrijft in een christelijk-gelovig opvoedings- of vormingsproject. Deze doelstellingen worden geconcretiseerd in een reglement voor haar personeelsleden en in een schoolreglement voor haar leerlingen en/of studenten. In een schoolwerkplan worden de doelstellingen regelmatig geactualiseerd.
De katholieke school is een vrije, door de Kerk erkende onderwijsinstelling, gegrondvest op de persoon van Jezus Christus. Gezien haar dienstbaarheid aan de Vlaamse Gemeenschap wordt ze door de Overheid gesubsidieerd.
Ze biedt op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze aan kinderen en jonge mensen kwalitatief hoogwaardig onderwijs zowel op het vlak van de inhoud als op het vlak van de didactische verwerking.
Ze legt de nadruk op een pedagogische benadering van het kind en de jonge mens. Ze streeft de totale vorming van de persoon na. De ontplooiing van het hoofd, hart en handen staat daarin centraal. Het opvoedend onderwijs is gericht op de begeleiding van alle kinderen en jongeren bij het ontdekken van waarden en het verwerven van attitudes. De katholieke school stelt zich actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke manier ook, kansarm is.
Zij helpt jongeren in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid en bereidt ze voor op hun taak lokaal, regionaal, federaal, Europees en mondiaal vlak. Zo bewijst zij een dienst aan de gemeenschap waarin zij thuishoort.
Zij baseert zich op de levenshouding die gegroeid is uit de bijbels-christelijke geloofstraditie in verbondenheid met de kerkgemeenschap. In een katholieke school leeft men ‘in de Woorden van de Heer’. Vanuit de evangelische boodschap kan men ‘vreugde en hoop’ wekken bij jonge mensen.

2.2 Een samen op te bouwen schoolgemeenschap

Schoolbesturen, directies en personeelsleden, ouders en leerlingen bouwen samen, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en zorg, aan de schoolgemeenschap.
In deze schoolgemeenschap ervaren kinderen en jongeren dat hun opvoeders met hen begaan zijn. De jonge mensen worden opgeroepen om op creatieve wijze aan hun bestaan gestalte te geven als een gave en een opdracht. Dit verwezenlijken zij als vrije mensen, in relatie met God, met de anderen, in relatie tot zichzelf en tot de omringende wereld.
Directie en personeelsleden zijn de dragers van het opvoedings- en vormingsproject en de belangrijkste uitvoerders ervan.
Dit impliceert dat zij daartoe een gunstig klimaat scheppen. In samenwerking, wederzijdse waardering en respect voor ieders opdracht, pogen zij een positieve geest in de schoolgemeenschap te creëren. De ouders beschouwen de schoolgemeenschap als een actieve partner bij hun fundamentele opvoedingstaak. Ze helpen de schoolgemeenschap uitbouwen en schragen.
Het schoolbestuur is namens de kerkgemeenschap verantwoordelijk voor het hele schoolgebeuren. Het is bestuurlijk ook de eindverantwoordelijke. Vanuit die verantwoordelijkheid betrekt het alle partners bij het onderwijsgebeuren en stimuleert hen tot loyaal engagement.

2.3 Een herkenbare katholieke school

De katholieke school vervult haar opdracht in een multireligieus en multireligieus en multicultureel samenlevingsverband. De samenstelling van de schoolgemeenschap biedt hiervan een weerspiegeling.
De katholieke school waarborgt een geloofsaanbod aan de jeugd. Ze verwacht van alle leden van de schoolgemeenschap dat zij eerbied opbrengen voor de christelijk-gelovige verankering van de school en voor haar geloofsaanbod. Zij brengt een zo ruim mogelijke groep van mensen samen, die ze bezielt om de herkenbaarheid van de katholieke school te bevorderen en van hun geloof te getuigen. In het bijzonder rekent zij erop dat de catechese- en godsdienstleerkrachten vrijmoedig de christelijke boodschap brengen.
De katholieke school maakt werk van een aan de school aangepaste pastorale animatie en van gebedsmomenten en sacramentele vieringen.
De katholieke school is een werk- en leefgemeenschap waarin men dagelijks het christelijk geloof beleeft, in het bijzonder op de intense momenten van vreugde en pijn, van lukken en mislukken. Zij is gekenmerkt door haar zorg voor de beleving van de evangelische en tevens authentiek humane waarden. De beleving van de christelijke solidariteit met de vierde en derde wereld is haar eigen.
De katholieke school is herkenbaar aan de getuigenis van haar leden. Getuigen betekent de anderen met eerbied benaderen, de waarheid laten zien, zonder die met geweld op te dringen; inzicht proberen bij te brengen, zonder de vrijheid van de anderen te kwetsen. Openheid voor de diepere levensvragen kenmerkt de katholieke school.

 

3. Engagementsverklaring tussen de school en de ouders


Beste ouders

In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven.

Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de schoolraad van onze school.

Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn/haar school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking.


3.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact

Wij houden van transparantie. De doelstellingen van ons opvoedingsproject willen we realiseren in een open dialoog, zeker met de ouders. Contacten tussen ouders en school, zowel directie als leerkrachten, kunnen voor het doorgeven van gewenste informatie, evenals voor het voorkomen en ophelderen van problemen van zeer groot nut zijn.

Dit kan om het even wanneer, een telefoontje volstaat voor een afspraak. Op geregelde tijdstippen organiseert de school ook algemene en/of individuele oudercontacten. De data van deze oudercontacten worden bij het begin van het schooljaar meegedeeld in de Maandkrant.

Van alle oudercontacten worden de ouders een tijd vooraf ingelicht: vooreerst in de kalender van de Maandkrant, en nadien nog eens persoonlijk per brief. Deze uitnodigingsbrief met inschrijvingsstrook wordt aan elke leerling meegegeven.

Wanneer ouders expliciet worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op het oudercontact, verwachten we dat ze op die uitnodiging ook ingaan en dat ze de school verwittigen, indien dat niet mogelijk zou zijn.


3.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid

3.2.1 Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat het vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activi
teiten van het leerjaar dat het volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.

Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het schoolreglement onder deel II punt 2.1.3 en punt 3.1.
Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag de leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.
Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is.

3.2.2 Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.

Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het ministerie van Onderwijs en Vorming. Meer informatie over het spijbelbeleid van de school vindt u terug in het schoolreglement onder deel II punt 3.1.10.

Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij/zij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft.

3.3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding

Onderricht verstrekken in de geest van Sint-Maarten duidt erop dat iedereen gelijke kansen moet krijgen, dat iedereen alle mogelijkheden moet hebben om aan zijn/haar toekomst te werken. Een individuele aanpak staat daarbij centraal. Een attent zorgbeleid werd uitgebouwd, met aandacht voor een nauwgezette opvolging van leerlingen met studie- of socio-emotionele problemen, met individuele begeleidingsmaatregelen voor anderstaligen en voor leerlingen met een leer- en/of ontwikkelingsstoornis, met het aanbieden van hulp voor het bijsturen van de leefhouding. Het organigram van het zorgbeleid vindt u terug in de eerste Maandkrant van het schooljaar.

Een hulpvraag kan komen van de leerling, de ouder(s), de vakleerkracht/klassentitularis of van de directie. De school zal steeds in overleg met de ouders en de leerling zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding. We rekenen daarbij op de positieve medewerking van de ouders, bvb. bij uitnodiging tot overleg, bij het opvolgen van gemaakte afspraken. Hierbij is nauwe samenwerking met het CLB mogelijk en kunnen, indien nodig, externe diensten ingeschakeld worden.

3.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest.  Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist.