Sint-Maarteninstituut

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Inschrijvingen SMI

INSCHRIJVINGEN TIJDENS HET SCHOOLJAAR 2018-2019:

A.Toelichting bij het decreet betreffende het inschrijvingsrecht

B. Inschrijvingsperiodes

C. Openingsuren

D. Infodagen (16 maart 2019 - 11 mei 2019 - 29 juni 2019)

A. Toelichting bij het decreet

1. Principes

Elke leerling heeft recht op inschrijving in de school van zijn keuze. Voorwaarden zijn dat de ouders het pedagogisch project en het schoolreglement voor akkoord ondertekenen en dat de leerling aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden voldoet bij de effectieve start van de lessen.

Eenmaal ingeschreven, blijft een leerling ingeschreven voor de hele duur van zijn schoolloopbaan binnen de campus (= vestigingsplaats). Eén uitzondering: het doorlopen van de inschrijving is niet meer gegarandeerd wanneer een leerling tijdens het schooljaar wil overstappen naar een structuuronderdeel waarvan de capaciteit reeds bereikt is.

(Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal ziet op een bepaald niveau.)

2. Inschrijvingsregister

De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven. De school gebruikt daartoe een door de Vlaamse regering opgelegd model van inschrijvingsregister. Ook niet-gerealiseerde inschrijvingen (weigeringen) komen in het inschrijvingsregister in chronologische volgorde.

Eventueel vrijgekomen plaatsen worden in de volgorde van het inschrijvingsregister aangevuld met leerlingen die omwille van capaciteit werden geweigerd.

3. Capaciteit

In het gewoon secundair onderwijs is elke school verplicht om de capaciteit te bepalen voor het eerste leerjaar van de eerste graad. Vanaf het tweede leerjaar geldt die verplichting niet.

Voor elke vastgelegde capaciteit hanteert de school een afzonderlijk inschrijvingsregister. Elke capaciteit wordt vóór de start van de inschrijvingen bepaald en bekendgemaakt, ook aan het LOP (= lokaal overlegplatform).

Na de start van de inschrijvingen de capaciteit verhogen, kan na goedkeuring door het LOP. Verlagen kan dan niet meer.

4. Voorrangsregeling

Om voor bepaalde leerlingengroepen het inschrijvingsrecht te garanderen, is een afwijking voorzien op de algemene regel dat wie eerst komt ook eerst wordt ingeschreven. Voor die voorrangsgroepen worden in een dwingende volgorde voorrangsperiodes georganiseerd, voorafgaand aan de “vrije” inschrijvingsperiode.

De voorrangsgroepen die van toepassing zijn in onze scholen zijn, in volgorde:

     (1) broers en zussen

     (2) kinderen van personeel

     (3) indicator- en niet-indicatorleerlingen.

De vier indicatoren zijn:

     - schooltoelage ontvangen in het voorafgaande schooljaar

     - de leerling leeft buiten het gezinsverband

     - de ouders behoren tot de trekkende bevolking

     - moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs.

Deze voorrangsregeling is enkel van toepassing op het eerste leerjaar van de eerste graad, in alle andere leerjaren blijft het principe van de chronologie gelden en is er geen voorrang mogelijk.

5. Dubbele contingentering

Een school in een LOP-gebied moet voor het eerste leerjaar van de eerste graad streven naar een sociale mix. Dat betekent een evenredige verdeling van indicator en niet-indicatorleerlingen.

Daartoe gebruikt het inschrijvingsrecht de methode van de dubbele contingentering.

Vooraf worden in het LOP afspraken gemaakt omtrent de na te streven verhoudingen in relatie tot de bestaande verhoudingen binnen de regio.

De leerlingen worden in het passende contingent ingeschreven vanaf de eerste inschrijvingen van de eerste voorrangsgroep.

6. Weigering

De inschrijving van een leerling kan slechts geweigerd worden in een beperkt aantal gevallen, die bovendien telkens gekoppeld zijn aan een aantal specifieke voorwaarden.

Ook geweigerde leerlingen worden opgenomen in het inschrijvingsregister. Tevens bezorgt de school de ouders een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving via een door de Vlaamse Regering opgelegd formulier. Ouders kunnen daartegen een klacht indienen bij de Commissie inzake leerlingenrechten.

De weigeringsgronden:

     - de leerling voldoet bij de instap niet aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden

     - de leerling schrijft zich afwisselend in en uit in verschillende scholen

     - de capaciteit is bereikt

     - de leerling werd in de eigen school reeds definitief uitgesloten na een tuchtprocedure

     - de leerling werd definitief uitgesloten in een andere school binnen het LOP-gebied

     - de school toont onvoldoende draagkracht aan (voor leerlingen met een inschrijvingsverslag BuSO)

(begin tekst)

7. Start inschrijvingen

Voor onze secundaire scholen gelden volgende afspraken:

     a. voor het eerste jaar:

          - vanaf 01.02.19: de voorrangsgroepen “broers en zussen” en “kinderen van leerkrachten”

          - vanaf 16.03.19 (infodag op 16.03.19): dubbele contingentering

          - vanaf 01.04.19 vrije inschrijvingen, eventueel na aanpassing contingentering

     b. voor de andere jaren:

          vanaf 23.04.19 (infodag op 11.05.19)

(begin tekst)