VBS Moorselbaan

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Opvoedingsproject Moorselbaan

In geest van Sint - Maarten                                                                                                                                                

Uw kind vaardigheden bijbrengen en ook daadwerkelijk begeleiden op zijn tocht naar volwassenheid: dat is de complexe maar belangrijke opdracht die u ons toevertrouwt. We zijn  ervan overtuigd dat we – samen met u – die taak tot een goed einde kunnen brengen. Want het bieden van kwaliteitsonderwijs mét zorg is reeds meer dan 125 jaar onze drijfveer.

Wij zijn een katholieke school. Ons ideaal is meewerken aan de ontplooiing van uw kind vanuit een christelijke kijk op mens en maatschappij. Daartoe willen wij onze leerlingen de evangelische boodschap voorhouden, hen een levensechte geloofspraktijk aanreiken en hen begeleiden in hun geloofshouding. Naast eigentijdse gebedsdiensten sluiten ook alle acties ten voordele van ‘mensen’ in nood daarbij aan: Broederlijk delen, Welzijnszorg, Damiaanactie, Vredeseilanden …

Onderwijs is constant in beweging. Wij staan open voor elke vernieuwing die de kwaliteiten het niveau ten goede komt. Binnen ons ruime aanbod van duidelijke afgelijnde ontwikkelingsdoelen en eindtermen kunnen we tevens terugvallen op een stevig uitgebouwd ICT- netwerk. Op die manier zorgen we voor een vlotte, up-to-date aansluiting naar het secundair onderwijs.

De resultaten van onze oud-leerlingen bewijzen ontegensprekelijk dat zij voorbereid zijn om hogere uitdagingen aan te gaan. En hoewel het verwerven van die attitude zich nadrukkelijker manifesteert in de hogere graad, vormt de verfijning van een eigen, efficiënte werkmethode en een gezonde leermentaliteit een blijvend aandachtspunt. Leren lezen blijft een aandachtspunt voor heel de lagere school.

Onderricht verstrekken ‘in de geest van Sint – Maarten’ duidt erop dat iedereen gelijke kansen moet krijgen, dat iedereen alle mogelijkheden moet hebben om aan zijn/haar toekomst te werken.

Een individuele aanpak staat daarbij centraal. Elke leerling wordt nauwgezet gevolgd en kan bij eventuele problemen terecht bij de klastitularis, de leerkrachten met GOK-uren, de zorgcoördinator en/of een vertrouwensleerkracht. Dat vormt slechts een onderdeel van een attent zorgbeleid. Een ander voorbeeld is dat in samenspraak met ouders en CLB- individuele handelingsplannen (‘sticordi’- maatregelen) bepaald worden voor anderstaligen en voor leerlingen met een leer - en/of een ontwikkelingsstoornis.

Daarnaast betekent studiebegeleiding ook toekomstgericht denken.  De schoolloopbaanbegeleiding, reeds in de kleuter en lagere school opgestart, wordt consequent doorgetrokken, zodat leerlingen in samenspraak met ouders,CLB en klastitularis tot een verantwoorde studiekeuze komen.

Het onderwijs dat wij bieden is algemeen vormend. Onze leerlingen worden op regelmatige basis in contact gebracht met de cultuur van zowel heden als verleden. Ook hier is het de bedoeling hen ‘meer mens’ te laten worden. De confrontatie met culturele waarden gebeurt op een open en kritische manier, waarbij de christelijke waarden als referentiepunt nooit uit het oog verloren worden. Naast initiatie in de muziek , de film en het toneel, staan tentoonstellingsbezoeken en studiereizen, zowel binnen – als buitenland, op het programma.

Voor jonge mensen is het niet eenvoudig hun draai te vinden in onze voortdurend veranderende en complexe samenleving. Om hen bij die zoektocht te helpen, trachten wij in alle klassen en vakoverschrijdende initiatieven maatschappijgericht te werken aan de sociale vaardigheden . Bij  het opleiden tot burgerzin, het bijschaven van de sociale vaardigheden en het ontwikkelen van diepgaande waardebeleving staat ‘de geest van Sint – Maarten’ centraal: de sterkte van eenvoud.

Respect is daarbij het sleutelwoord: respect voor zichzelf, voor anderen, voor een gezond leef - en werkmilieu. Hartelijke omgangsvormen en een eerlijke levensstijl maken het leven mooier en menselijker en verhogen het persoonlijk en algemeen welbevinden. En dat is toch waar wij allemaal naar streven: zich goed voelen!

Wij houden van transparantie. Woorden en daden moeten naadloos op elkaar aansluiten. Onze doelstellingen willen we realiseren in een open dialoog met de diverse schoolparticipanten (leerlingen – leerkrachten – ouders – schoolbestuur). Dat kan om het even wanneer gebeuren, maar om de betrokkenheid zo groot mogelijk te maken,werd een netwerk van overlegorganen uitgebouwd: leerlingenraden, ouderraad en de overkoepelende schoolraad, waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn. Tevens zorgen we voor een vlotte informatiestoom (o.a. duidelijke rapportering, regelmatige oudercontacten), zodat verrassingen en misverstanden vermeden worden.

Met het Sint - Maartensinstituut en het Technisch Instituut Sint–Maarten vormen we samen een pedagogische entiteit,
een samenwerkingsverband van mensen met eenzelfde opvoedingsproject.
Wij vormen samen een school die opvoedt vanuit haar christelijke inspiratie,
een school met een ruim en gevarieerd aanbod van studierichtingen,
een school die toekomstgericht kwaliteitsonderwijs brengt,
een school waarbinnen iedere persoon zich ten volle kan ontplooien,
een school die elke betrokkene een goed gevoel geeft, een school:
 in de geest van Sint - Maarten

Sociale vaardigheden
Individuele aanpak
Niveau
Toekomstgericht denken

Methodegericht
Algemeen vormend
Attent zorgbeleid
Respect

Transparantie
E
vangelische boodschap
Netwerk van overlegorganen