Sint-Maarten Kleuterschool

Scholengroep Denderland

In de geest van Sint-Maarten

Zorgbeleid SMI Kleuterschool

Klik hier voor de zorgvisie.

 

CLB en zorgbeleid

Contactgegevens

De school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding van Aalst. Je kan rechtstreeks contact opnemen met een CLB-medewerker of dit via de school aanvragen.

Adres: Langestraat 12 - 9300 Aalst
Tel: 053/78 85 10
Fax: 053/78 55 97
Website: www.vclbaalst.be
Algemeen mailadres: info@vclbaalst.be

Iedere medewerker heeft ook een eigen mailadres, bestaande uit de voornaam.familienaam@vclbaalst.be

Wie zijn de verantwoordelijken?

 • directeur: Kathy Maes
 • arts-coördinator: dr. Eline De Jonghe
 • coördinator basis- en secundair onderwijs: Jo Van Vaerenbergh
  De teamleden voor onze school zijn:
  arts: dr. Eline De Jonghe
  -         psycholoog: Geert Caroes/Nathalie Ledoux
  -         verpleegkundige: Evelien Swenne
  -         maatschappelijk werker: Hilde Biebaut
 • Het CLB is open:
  Iedere werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30.
  Indien een afspraak tijdens de openingsuren niet lukt, wordt gezocht naar
  een moment op maandagavond na afspraak tussen 16.30 u  en 19 u.
 • Op regelmatige basis is een CLB-medewerker aanwezig in de school (de
  schooldirectie kan je daaromtrent de nodige informatie geven).
  Het CLB is gesloten:
  -         van 15/07 t.e.m. 15/08
  -         tijdens de kerstvakantie (met uitzondering van 2 dagen),
  -         tijdens de paasvakantie.

Het CLB werkt op vraag van de kleuter, de ouders en de school
 

 • In de werking van het CLB staat de kleuter centraal. De begeleiding is multidisciplinair. De CLB-medewerkers werken in de leerlingenbegeleiding samen naar oplossingen voor vragen of problemen.
 • De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 werkdomeinen:
 • Gedrag en opvoeding: het CLB biedt begeleiding en ondersteuning voor jongeren die het moeilijk hebben met bv. zichzelf, de thuissituatie, schoolse aangelegenheden (bv. pesten, faalangst, …), … Er wordt nauw samengewerkt met externe diensten uit de hulpverlening en waar nodig kan er doorverwezen worden.
 • Gezondheid: de arts en de verpleegkundige sporen vroegtijdig en systematisch stoornissen op, op het vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling zodat de ouders of de kleuter vroegtijdig deze stoornissen kunnen laten behandelen (zie verder ‘preventieve gezondheidszorg). Daarnaast schenken zij aandacht aan de socio-emotionele ontwikkeling, kunnen zij informatie verschaffen over lichamelijke klachten of problemen en zo nodig een kortdurende begeleiding opstarten.
 • Leren en studeren: ouders en kleuters kunnen bv. een beroep doen op het CLB in verband met studie- en motivatieproblemen, leerproblemen en/of leerstoornissen zoals dyslexie, ADHD, dyscalculie, …
 • Studie- en schoolkeuze: op elk moment van de schoolloopbaan kan het CLB advies en hulp bieden als er zich problemen voordoen. Bijvoorbeeld: “Is het nuttig een leerjaar te hernemen? Is het beter dat mijn kind overgaat naar het buitengewoon onderwijs?, …”. In het zesde leerjaar krijgen ouders en leerlingen informatie over de studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Preventieve gezondheidszorg vanuit het CLB

 • Het centrum organiseert hiertoe algemene, bijzondere en gerichte consulten. Algemene en gerichte consulten behoren tot de verplichte begeleiding.
 • Algemene consulten zijn periodieke algemene leeftijdsspecifieke medische onderzoeken, collectief georganiseerd voor alle kleuters. Zij gaan door in het centrum in de Langestraat 12 te Aalst. Een algemeen consult wordt uitgevoerd bij kleuters uit de 2e kleuterklas.
 • Gerichte consulten zijn collectief georganiseerde medische onderzoeken gericht op bepaalde gezondheidsaspecten van een welomschreven doelgroep van leerlingen. Zij gaan bij voorkeur door op school. Het centrum voert een gericht consult uit bij kleuters uit de 1e kleuterklas.
 • Selectief onderzoek en/of gesprek: op vraag van ouders, leerlingen, school of de medische equipe van het CLB zelf kan ook een selectief onderzoek en/of gesprek plaatsvinden met de leerling op school voor opvolging van bepaalde problemen.
 • In samenspraak met de gezondheidsinspectie zal de CLB-arts de verplichte beschermende maatregelen treffen t.a.v. leerlingen om verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan. We vragen dan ook aan de ouders om, in geval van een infectieziekte bij hun kind, dit samen met de melding van afwezigheid, mee te delen aan de directie. Dit is volgens ons de meest efficiënte manier van communicatie. De melding kan ook gebeuren door rechtstreeks contact op te nemen met de CLB-arts of verpleegkundige.
 • Het centrum adviseert de school op het vlak van veiligheid en hygiëne. Het centrum kan de school ondersteunen en begeleiden in een aantal zorgpunten (bv. gezondheidsvoorlichting en opvoeding, …) binnen het domein van de preventieve gezondheidszorg.

De CLB-werking: rechten en plichten
 

 • Als de school wenst dat het CLB een leerling begeleidt, dan bespreekt de school dit vooraf met de ouders. Indien dit om een of andere reden niet is gebeurd, beperkt de CLB-medewerker zich tot een eerste gesprek. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders of de leerling vanaf
   12 jaar hiermee instemt.
 • Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen. Als je niet ingaat op de initiatieven van het CLB, dient het CLB dit te melden aan het departement onderwijs.
 • Deelname aan de medische onderzoeken is verplicht. Je kan je wel verzetten tegen het uitvoeren van het medisch onderzoek door een bepaalde arts. Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden (formulieren zijn te verkrijgen in het CLB). In geval van verzet dient het medisch onderzoek uitgevoerd te worden door een andere, bevoegde arts. De resultaten van dit onderzoek dienen aan het CLB te worden bezorgd. Eventuele kosten voor een medisch onderzoek dat niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB, moet je zelf betalen.
 • School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan de organisatie en de uitvoering van de medische onderzoeken (+ vaccinaties) en de preventieve maatregelen in het kader van besmettelijke ziekten. Het CLB dient wel rekening te houden met de schoolorganisatie.
 • Bij de start in een nieuwe school, word je geïnformeerd over de werking van het CLB.
 • Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen. Bij het doorgeven en het gebruik van deze gegevens wordt rekening gehouden met de geldende regels inzake het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Het CLB respecteert te allen tijde de rechten van het kind.
 • Elke medewerker is gebonden aan het beroepsgeheim.
 • De dienstverlening is gratis.

Overdracht het CLB dossier

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB en de school zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere school. Het leerlingendossier wordt overgedragen aan het CLB dat samenwerkt met de nieuwe school. Je hoeft hiervoor niets te doen. Indien je toch wenst dat het bestaande CLB-dossier niet wordt overgedragen, dan kan je hiertegen verzet aantekenen. De gegevens omtrent de verplichte begeleiding (medische onderzoeken en begeleiding van leerplichtproblemen) worden steeds overgedragen. Dit verzet dient te gebeuren binnen een termijn van 10 dagen. Op verzoek kan je bij het CLB, dat verbonden was aan de vorige school, een formulier “verzet tegen de overdracht” bekomen.

Klachtenprocedure

 • Een klacht is een duidelijke uiting van ongenoegen of ontevredenheid m.b.t. handelingen die door een CLB-medewerker zijn gesteld. Een klacht wordt bij voorkeur op een informele manier behandeld. Pas wanneer de informele behandeling geen bevredigend resultaat oplevert, kan de formele procedure worden gestart.
 • De formele klachtenprocedure wordt gestart door een schriftelijke klacht (brief/fax/email) te richten aan de directie op volgend adres:
  Vrij CLB Aalst    t.a.v. Kathy Maes
  Langestraat 12, 9300 Aalst
  Fax:       053/78 55 97
  Email:     andre.cochez@vclbaalst.be
  De directie neemt contact met je op binnen 8 CLB werkdagen (met opschorting van de sluitingsperiodes van het centrum).
 • Indien je binnen de 8 CLB werkdagen geen bericht hebt ontvangen of indien de gezette stappen niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing, kan je een aangetekend schrijven richten aan de afgevaardigde van de Raad van Bestuur, eveneens op bovenvermeld adres.