Kleuterschool Sint-Maarten

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Algemeen

Vrije kleuterschool

 Sint-Maarten

 Aalst


Opvoedingsproject

In een geest van openheid, samenwerking en overleg willen we voortdurend werk maken van de vijf opdrachten van het katholiek basisonderwijs.
 

Vestigingsplaatsen

Sint-Jozefstraat 5 - Aalst
Gentsesteenweg 48 - Aalst
Langestraat 183 - Aalst

 

1.      Een schooleigen christelijke identiteit:

Als katholieke kleuterschool kiezen we er voor om kinderen te begeleiden vanuit diepmenselijke en sociale waarden:
respectvol omgaan met onszelf, de anderen, de omringende wereld en God (verbondenheid), eerlijkheid, dankbaarheid, verzoenen en vergeven (vergevingsgezindheid), troosten, behulpzaam zijn (dienstbaarheid), verdraag-zaamheid, solidariteit, …
Een hartelijke sfeer waarin geborgenheid voor elk kind centraal staat vinden we dan ook zeer belangrijk.
Vanuit een christelijk geloof gaan we op zoek naar de zin en de betekenis van gebeurtenissen uit de leefwereld van de kinderen en de actualiteit
.We maken het regelmatig stil in de klas. We nodigen uit tot bidden. Aangepaste bijbelverhalen worden verteld. We maken kleuters, waar het zinvol is, vertrouwd met christelijke gebruiken, rituelen en symbolen. We leren hen omgaan met religieuze verscheidenheid. Om aan onze verbondenheid uitdrukking te geven “vieren” we regelmatig “samen”.

2.      Een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod:

Om onze kinderen te helpen hun mogelijkheden ten volle te ontplooien gebruiken we het ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool. Via de poorten naar de leerplannen geven we de kleuters ruime kansen om totaal te ontwikkelen.
Vanuit een positieve ingesteldheid geven we ruime ervaringkansen aan emotionele, sociale, morele, godsdienstige, muzische, motorische, zintuiglijke, denk- en taalontwikkeling:

 • aandacht voor gevoelens,
 • samen spelen, samen delen,
 • nadenken over wat zinvol, waar, mooi en goed is,
 • verwonderd zijn over de schepping,
 • creatief zijn in woord, klank, beeld, bewegen,
 • voldoende ruimte en tijd voorzien om klein- en grootmotorisch bezig te zijn,
 • handelend ervaringen opdoen: horen, zien, voelen, ruiken, proeven,
 • onderzoeks- en ondernemingszin aanmoedigen,
 • rijk aanbod voorzien van vertellen, boeken, pictogrammen, gesprekken, …

We zorgen ervoor dat de kleuters gestimuleerd worden tot zelfstandig bezig zijn (ontwikkeling van de zelfsturing). Kleuters worden hierin voortdurend ondersteund en waar nodig individueel begeleid.
Kleuters krijgen veel kansen om actief en veelzijdig, op eigen tempo en met mogelijkheid tot veel herhalen, de wereld te verkennen en te ontdekken.

We hebben oog voor verscheidenheid en gradatie niet alleen binnen de klas maar ook over de grenzen van de klassen heen.

3.      Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak:

In ons team werken we aan samenhorigheid. Vanuit overleg, het geven van feedback en het positief leren omgaan met de diversiteit onder de teamleden groeien we meer en meer naar elkaar toe. We vinden het belangrijk dat de kleuters zich op school veilig en geborgen voelen. In de eerste plaats bij de juf(fen) van hun eigen klasje maar ook op de speelplaats, in de eetzaal, tijdens klasoverschrijdende activiteiten en tijdens voor- en naschools toezicht.
Daarom proberen we zoveel mogelijk in te spelen op de eigenheid, de leefwereld, de interessen en de noden van de kleuters. We scheppen een klimaat van samenhorigheid door samen aan thema’s te werken, door kleuters te stimuleren om elkaar te helpen, door naar elkaar te luisteren, door hen attent te maken voor gevoelens, noden en problemen van anderen, …
We leren hen omgaan met lukken en mislukken.
Als leerkrachten hebben we respect voor alle kleuters. We hebben oog voor ieders beginsituatie. We aanvaarden hen als unieke persoon. De signalen die ze uitzenden nemen we ernstig. We maken werk van sociale vaardigheden.
Om dit alles te laten slagen zorgen we voor een duidelijke structuur:

 • elke morgen begint met een vast ritueel waarin het onthaal een vaste plaats krijgt;
 • in de klas zijn er hoeken;
 • kleuters krijgen stilaan greep op de tijd door het functioneel gebruik van kalenders;
 • regelmatig worden activiteiten herhaald om aan de ontwikkeling van de kleuters tegemoet te komen;
 • afspraken en regels krijgen de nodige aandacht.

4.      Werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg:

Iedere kleuter moet maximale kansen krijgen om te ontplooien en te ontwikkelen.
Daarom willen we allereerst zelf positief omgaan met verschillen. We zorgen voor een rijk aanbod aan materialen, activiteiten en begeleiding zodat zo veel mogelijk kleuters spontaan ontwikkelen. Daarnaast bekijken we elke kleuter door een andere bril en houden rekening met zijn mogelijkheden en eigen kunnen. Het is dus evident dat niet elke kleuter van eenzelfde klas altijd dezelfde “werkjes” mee naar huis zal nemen. Door te werken met aangepaste opdrachten (magjes-moetjes) kunnen kleuters hun eigen “leertraject” bepalen. Aan de hand van een kleutervolgsysteem volgen we de ontwikkeling van de kleuters.
In onze school maken we lestijden vrij voor het begeleiden van kleuters met zorg om “zorgbreed” te kunnen werken.
Regelmatig plannen we overlegmomenten met de titularis, de leerkracht gelijke onderwijskansen (GOK), de zorgcoördinator en de CLB-medewerker (CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding - vroeger PMS) om de ontwikkeling van de kleuters te bespreken en zo de aanpak in de klas te verfijnen.

Ouders worden geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kleuter(s). Aansluitend daarbij hechten we veel belang aan een goed overleg tussen ouders van kinderen met zorg en de titularis. Voor ons zijn ouders dan ook een heel belangrijke schakel in het begeleiden van de kleuters in het algemeen en van kleuters met zorg in het bijzonder.

5.      Werken aan een school als gemeenschap en organisatie:

Onze school wordt gedragen door het gehele schoolteam onder de inspirerende leiding van de directeur, gesteund door het schoolbestuur en de ouders.
Ons doel is om als een “open” school te fungeren, gedreven door een sociale bewogenheid voor alle participanten (betrokkenen). We vinden een goeie samenwerking met ouders zinvol (onontbeerlijk). Voortdurend zijn we op zoek naar mogelijkheden van samenwerken waar we allen rijker van worden.
Het leerkrachtenteam van de verschillende vestigingsplaatsen komt maandelijks samen in een personeelsvergadering om te overleggen over praktische, pedagogische en didactische punten. We hebben er ook voor gekozen om een kernteam op te richten d.w.z. dat er vanuit elke vestigingsplaats een leerkracht afgevaardigd wordt om regelmatig de noden van de vestiging te bespreken en de personeelsvergaderingen voor te bereiden.
Als leerkrachten willen we ons verder blijven bekwamen door het volgen van nascholingen en het doornemen van vakliteratuur. We willen werk blijven maken van reflectie over ons werk om te kunnen bijsturen waar nodig. We doen beroep op externen om ons te ondersteunen in onze werking.
We rekenen op een verdere positieve uitbouw van de samenwerking met het CLB zodat we onze kleuters nog beter kunnen begeleiden in hun groei naar volwassenheid. Een degelijke materiële uitrusting vinden we noodzakelijk om eigentijds onderwijs te kunnen verschaffen. Ook willen we blijven werken aan de brug tussen de 3e kleuterklas en het 1e leerjaar.