Sint-Maarten Kleuterschool

Scholengroep Denderland

In de geest van Sint-Maarten

Inschrijvingen SMI Kleuterschool Sint-Maarten

Iedere kleuter die zich aanmeldt en waarvoor het schoolreglement en het pedagogisch project goedgekeurd en ondertekend wordt, is ingeschreven.
Zij worden op de datum van inschrijving/aanmelding opgenomen in het inschrijvingsregister van de betreffende vestiging. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.

Voor kleuters geldt de regel dat hij/zij minstens 2 jaar en 6 maand moet zijn voor hij/zij is toegelaten in de school.
Een kleuter die nog geen 2,5 jaar is, kan echter wel al ingeschreven worden maar wordt pas toegelaten in de school vanaf de instapdatum nadat hij/zij 2,5 jaar is geworden.
Kleuters die 2,5 jaar worden op een instapdatum, worden op die dag in het kleuteronderwijs toegelaten.
Inspectieleden en verificateurs zullen op dit punt controles uitoefenen.

De 7 instapdata zijn:

• de 1e schooldag na de zomervakantie
• de 1e schooldag na de herfstvakantie
• de 1e schooldag na de kerstvakantie
• 1 februari
• de 1e schooldag na de krokusvakantie
• de 1e schooldag na de paasvakantie
• de 1e schooldag na O.H.Hemelvaart

De inschrijving/aanmelding kan gebeuren tijdens:

• op maandag en dinsdag van 8.30u tot 16 u. Op woensdag van 8.30u tot 11.30u.
• de zomervakantie: de laatste 14 dagen van augustus.
De juiste data en uren vindt u op het uithangbord van de verschillende vestigingen.

Voor kleuters dient een verklaring op eer te worden ondertekend waarin staat dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Bij de inschrijving dient ook een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart van het kind, het geboortebewijs, het trouwboekje, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, , …)

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen kan enkel na kennisgeving van een toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.

Onderzoek wijst uit dat kinderen die geen of nauwelijks onderwijs gevolgd hebben, met een grote achterstand starten in het lager onderwijs, zeker als ze niet vertrouwd zijn met de onderwijstaal.

Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit, kinderen van personeel, en voor het systeem van dubbele contingentering. Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen. De juiste data vindt u in onze schoolbrochure, op onze website, …

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes kan je opvragen aan het secretariaat. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een weigering document en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.
Heeft je kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (type 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7) dan zullen wij je kind inschrijven onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht. De school onderzoekt, samen met de ouders en het CLB, of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Na het onderzoek wordt de beslissing binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Bij weigering neemt het Lokaal Overlegplatform of de door de Regering aangeduide personen contact op met de ouders en wordt er gezocht naar een oplossing. Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is ook mogelijk.
Commissie inzake Leerlingenrechten
Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw 2A25
Koning Albert-II laan 15,
1210 Brussel
02/553 92 12

                                                                    

Schoolverandering

De verantwoordelijkheid voor een schoolverandering ligt volledig bij de ouders (ouders= de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben).
Zij oordelen of het verantwoord is dat hun kind in de loop van het schooljaar van school verandert. Er is geen goedkeuring van de directeur, inspecteur of minister vereist.

Elke schoolverandering moet tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni schriftelijk meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school.De mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling. In geval van betwisting over de rechtsgeldigheid van de inschrijving geldt de datum van de poststempel van het aangetekend schrijven of de datum van het ontvangstbewijs als datum van mededeling. De nieuwe inschrijving is dan rechtsgeldig de eerste schooldag na deze datum van poststempel of aangiftebewijs.