VBS Moorsel-Immerzeel

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Scholengemeenschap

KBA - Katholiek Basisonderwijs Aalst

Sinds 1 september 2003 behoort onze school tot de scholengemeenschap KBA:


Samenstelling:

 • Vrije basisschool Moorsel – Kloosterstraat 32 – Moorsel
 • Vrije basisschool Immerzeel - Immerzeeldreef 112 - Aalst
 • Vrije kleuterschool Sint-Maarten - Sint-Jozefstraat 5 - Aalst
 • Vrije basisschool Sint-Maarteninstituut – Moorselbaan 128 - Aalst
 • Vrije basisschool Sint-Anna – Raffelgemstraat 8 - Aalst
 • Vrije basisschool De Linde – Molenstraat 1 – Nieuwerkerken
 • Vrije lagere school Sint-Maarteninstituut - Esplanade 6 – Aalst
 • Vrije lagere school voor B.O. Don Bosco - Bergemeersenstraat 106 – Aalst
 • Vrije basisschool voor B.O. De Zonneroos – Botermelkstraat 201 – Aalst

 

 

 

 Ontwerp

Visie en Beleidsplan Scholengemeenschap KBA

2011 - 2014

 

Inleiding:

 De basis van dit beleidsplan is

 • Het decreet basisonderwijs van 25/02/1997.(hoofdstuk VIII bis)
 • Omzendbrief: ref.:  BaO/2005/11 van 30/06/2005
 • Omzendbrief: ref.:  BaO/2003/04 van 06/10/2003
 • Omzendbrief: ref.:  BaO/2003/05 van 06/10/2003
 • Overeenkomst scholengemeenschap KBA
 • Huishoudelijk reglement scholengemeenschap KBA
 • Evaluatie SGKBA van midden januari 2011
 • Prioriteitenbepaling aan de hand van de matrix scholengemeenschappen van VVKBaO

 visie en beleidsplan

Door het samengaan en samenwerken van onze verschillende scholen, zowel uit het gewoon als het buitengewoon basisonderwijs, worden in deze scholengemeenschap de kansen tot verhoging van de draagkracht, het gebruik van middelen en de specifieke expertise vanuit de verschillende scholen gebruikt om de eigen werking in elke school afzonderlijk in sterke mate te verhogen.
Op deze manier willen al onze scholen door het bundelen van de krachten, met respect voor het pedagogisch project en de cultuur van elke individuele school, er nog beter in slagen om hun maatschappelijke opdracht met nog meer succes te vervullen. Het onderwijs zal hierbij gebeuren vanuit een Christelijk geïnspireerd en hedendaags maatschappelijk kader.   Uiteindelijk zullen de gemaakte keuzes tot gevolg hebben dat alle baten toekomen aan de doelgroep van “school houden”: aan de kinderen. Zo komt de scholengemeenschap ten goede aan het individuele kind.

De scholengemeenschap KBA zal - in onderling overleg -  kansen grijpen om een aantal beleidsdomeinen efficiënt aan te pakken. Dit moet op termijn bijdragen tot een efficiënter beheer en gebruik van de beschikbare middelen en tot het vergroten van het draagvlak van de scholen. We willen de focus leggen op een grote eenheid, waarbij ieder toch zijn identiteit in de plaatselijke invulling kan bewaren. Zo dienen de grote lijnen voor elke school dezelfde te worden, specifieke zaken kunnen apart blijven. Het beleidsvoerend vermogen van de acht scholen willen we doen toenemen. Om dit doel efficiënt te bereiken dient onze scholengemeenschap verder uitgebouwd te worden.

Ter ondersteuning van de scholengemeenschap zal aandacht worden besteed aan het inrichten van de functie van een halftijdse directeur coördinatie. Door deze keuze te

maken streeft de scholengemeenschap naar een verhoogde samenwerking en efficiëntie. De directeur coördinatie (codi) zal er voor zorgen dat de kans voor elke partner om winst te halen uit het samenwerkingsverband sterk verhoogt. Hij bewaakt de visie van de scholengemeenschap.

Dat onze scholengemeenschap reeds stevige fundamenten heeft, zal in de toekomst  het verder  bouwen aan de kwaliteit ten goede komen. Nog steeds kiezen heel veel ouders bewust voor het Vrij Katholiek Onderwijs. Om het vertrouwen bij die ouders te blijven bevestigen, zal KBA er alles aan doen om het personeelsteam en de schoolkinderen een optimaal aangename leef- en leeromgeving te bieden.

De scholengemeenschap wil de opdrachten van elke individuele school, uitgeschreven in de 5 opdrachten van het ‘Opvoedingsproject voor het Katholiek Basisonderwijs’ ondersteunen.
Daarom willen we de gemaakte keuzes zichtbaar maken in het volgende beleidsplan.

Opdracht

Elementen van samenwerking

Als scholengemeenschap werken aan de eigen Christelijke identiteit

 • Reflectie over de visie op mens en wereld
 • De doorwerking van de identiteit in de schoolwerkplanning
 • Het doel van opvoeding en onderwijs mede vanuit de christelijke inspiratie
 • Reflecteren over hoe de verschillende individuele scholen omgaan met de Christelijke identiteit.

 

 • Wederzijds respect hebben voor mekaars levensbeschouwingen.

 

 

 

Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod

 • Een degelijk aanbod met het oog op de ontwikkeling van de gehele persoon
 • Een samenhangend aanbod van cultuurelementen
 • Een aanbod dat gericht is op de integratie in de persoon

 

 • Info doorgeven i.v.m. de participatie aan het sport- en cultuurleven in de regio
 • afspraken maken over de toepassing van de leerplannen
 • afspraken maken over de keuze van de leermiddelen
 • Info doorgeven over schooloverstijgende
  extra – muros activiteiten
 • een gezamenlijk nascholingsbeleid voeren
 • vb.: op basis van een nascholingsplan,…
 • gezamenlijk organiseren van studiedagen
 • organisatie van overleg op leerkrachten- & directieniveau in functie van het uitwisselen van expertise/ervaringen
 • gezamenlijke vorming van de leden van de Inrichtende Machten
 • gezamenlijke vorming en intervisie van de directies en beleidsondersteuners
 • gezamenlijke vorming van de administratieve medewerkers

Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak

 • Het leerproces van de leerlingen
 • De leerkracht ondersteunt en begeleidt het proces
 • Informatie uitwisselen over de manier van evalueren en rapporteren
 • inhoudelijk overleg op leerkrachtenniveau organiseren
 • een gezamenlijk ICT-beleid voeren

 

Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg

 • Werken aan zorgbreedte
 • Werken aan zorgverbreding
 • Werken vanuit een brede zorg veronderstelt overleg en samenwerking

 

 • Het beter leren kennen van de scholen voor BuO en de samenwerking stimuleren
 • een gezamenlijk zorgbeleid voeren
 • samenwerking op het vlak van leerlingenbegeleiding
 • uitwisseling van expertise tussen alle scholen en in het bijzonder tussen BaO en BuBaO

 

Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie

 • De schoolgemeenschap bevordert de overlegcultuur
 • Organisatie en planning van uit het eigen opvoedingsproject
 • Groeien in deskundigheid en spiritualiteit

 

 • gezamenlijk informatie over de scholengemeenschap naar de ouders toe brengen
 • een gezamenlijk preventiebeleid voeren
 • gezamenlijke informatie over de scholengemeenschap naar het personeel toe brengen
 • opmaak van duidelijke functie- en taakomschrijvingen
 • iemand aanstellen als aanspreekpunt voor de samenwerkingsvorm
 • evalueren en bijsturen van een huishoudelijk reglement
 • evalueren en bijsturen van een prioriteitenplan
 • evalueren en bijsturen van de visie over de samenwerking
 • investeren in een goede interne communicatie
 • een gezamenlijk personeelsbeleid voeren
 • afspraken van de verschillende schoolbesturen m.b.t. verlof en deeltijds werken aan elkaar kenbaar maken
 • personeel van de betrokken scholen bij elkaar laten hospiteren
 • uitvoeren van de reaffectatieregeling conform de wetgeving
 • gezamenlijke aankopen doen
 • afspraken maken over de financiële bijdrage aan de scholengemeenschap
 • uitwisseling van materiaal en ter beschikking stellen van infrastructuur
 • afspraken over het lestijdenpakket  
 • een gezamenlijk inschrijvingsbeleid nastreven
 • overleg en afspraken bij het organiseren van de korte vervanginge