VBS Moorsel-Immerzeel

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Oudervereniging

 Ouderraad Moorsel

 

De Ouderraad van de VBS Moorsel werd opgericht op 15 december 2010 om 20u in de refter van de Vrije Basisschool Moorsel. De ouderraad wordt voorgezeten door de Voorzitter. Er wordt tevens een ondervoorzitter verkozen alsook een penningmeester en secretaris.

Bij de start van elk schooljaar worden de mandaten herbekeken en eventueel herverdeeld, zoals bepaald in ons huishoudelijk reglement.

Voor schooljaar 2018-2019 zijn de mandaten als volgt:

  • Voorzitter: Ilse de Jong - 0476/91.06.93
  • Ondervoorzitter: Christ'l Bosman
  • Penningmeester: Nils Stuerebaut
  • Secretaris: Nele De Meeter

Onze website: www.ouderraad-kloosterschool.be

 

Heb je als ouder interesse in het reilen en zeilen op school? Vind je het belangrijk dat ouders bepaalde thema’s kunnen aankaarten? Of ben je een echte feestouder die wil zorgen voor leuke ontmoetingsactiviteiten? Ben je ervan overtuigd dat je als ouder je steentje kan bijdragen aan de goede werking van de school? Wil je samen met andere ouders en het schoolteam meebouwen aan een positieve schoolgemeenschap?

Wil je met het schoolteam mee-denken, mee-werken, mee-weten, mee-beslissen?

SAMEN SCHOOL MAKEN? 

DAN IS DE OUDERRAAD MISSCHIEN WEL IETS VOOR JOU! 

Een ouderraad is een officieel participatieorgaan, een onderdeel van onze lokale school, dat meewerkt aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, waar onderwijs-, en opvoedingswelzijn van àlle kinderen centraal staat. Deze vorm van inspraak wil de betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren verhogen. Zo wil een ouderraad enerzijds ouders informeren (schoolkrant, thema-avonden, … ), anderzijds bezorgdheden van ouders communiceren naar het schoolteam. Ontmoetingsactiviteiten organiseren (familiedag, Kloosterkoer, eetfestijn, quiz … ), ondersteuning bieden in de vorm van centen (aankoop fietskes ea, sponsoring extra zwemlessen, extra buitenschoolse activiteiten, …), en venten (schoolfeest, fruitmoekes, … ) en zelfs een voorbereidende taak opnemen bij het adviseren van het schoolbestuur via de schoolraad (een raad die inspraak heeft in het plaatselijke schoolbeleid en samengesteld is uit vertegenwoordigers van de ouderraad, de lokale gemeenschap en het personeel).

Wij engageren ons om constructief mee te werken aan een participatief schoolklimaat en aan DE VERLEVENDIGING VAN DE SCHOOL

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Ouderraad Immerzeel

Wie zijn we?

Een groep enthousiaste ouders die zich op vrijwillige basis inzetten voor de school.

Iedereen die wil meehelpen/meedenken/meewerken is steeds welkom.

Onze vergaderingen (max. 6 per  jaar) gaan door op school en staan vermeld op de schoolkalender. Ieder ‘oudste’ kind krijgt bovendien steeds een uitnodiging en agenda voor de volgende vergadering mee.

Doel?

Samen met leerkrachten en directie proberen we de opvoeding en het onderwijs van onze kinderen te bevorderen. Bovendien streven we ook naar een grotere betrokkenheid van de ouders bij de school.

Wat doen we?

De ouderraad organiseert regelmatig activiteiten waarop ouders, leerlingen, directie en leerkrachten elkaar buiten de schoolmuren leren kennen. Een griezeltocht, lentewandeling, schoolfeest enz. zijn dé momenten bij uitstek om juf/meester/directie eens in een andere context te ontmoeten.

Alle opbrengst uit de activiteiten komt steeds ten goede aan de kinderen. Zo worden bv. bijdragen geleverd aan de meerdaagse uitstappen , schoolreis van de kleuters , tutti frutti ,

Sint Maarten feest , …. .

 

We steken de handen uit de mouwen door bv. een aantal klusjes op school op te knappen, het schoolfeest mee te organiseren ed …

Communiceren is één van onze belangrijke taken. Via onze nieuwsbrief en website houden we jullie op de hoogte van het reilen en zeilen rond de school.

Bovendien zetelen er 2 leden van de ouderraad in de schoolraad, zodat wij ook advies kunnen geven of vragen stellen rond thema’s die het dagelijks leven op school aanbelangen.

 

Hebben jullie vragen of opmerkingen? Wel, dan kunnen jullie steeds terecht bij één van onze leden of via orimmerzeel@gmail.com.