VBS Moorsel-Immerzeel

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

In de Geest van Sint Maarten

In  de  geest  van  Sint-Maarten

 

Uw kind kennis en vaardigheden bijbrengen en het tevens daadwerkelijk begeleiden op zijn tocht naar volwassenheid: dat is de complexe maar verheven opdracht die u ons toevertrouwt. We zijn ervan overtuigd dat we – samen met u – die taak tot een goed einde kunnen brengen. Want het bieden van  kwaliteitsonderwijs mét zorg  is reeds meer dan 125 jaar onze drijfveer.

 

Wij zijn een katholieke school. Ons ideaal is meewerken aan de ontplooiing van uw kind vanuit een christelijke kijk op mens en maatschappij. Daartoe willen wij onze leerlingen de evangelische boodschap voorhouden, hen een levensechte geloofspraktijk aanreiken en hen begeleiden in hun geloofshouding. Naast gebedsdiensten, klasgebeden en vieringen sluiten ook alle acties ten voordele van ‘mensen in nood’ daarbij aan: Broederlijk Delen, zorg voor de Vierde Wereld, Vastenactie …

 

Onderwijs is constant in beweging. Wij staan open voor elke vernieuwing die de kwaliteit en het niveau ten goede komt. Kaderend binnen de ontwikkelingsdoelen en eindtermen bieden we gedifferentieerd onderwijs aan met oog voor moderne onderwijstechnologieën. Een stevig uitgebouwd ICT-netwerk zorgt tevens voor eigentijds onderwijs. Op die manier zorgen we voor een vlotte, up-to-date aansluiting naar het secundair onderwijs. De resultaten van onze oud-leerlingen, die we nauwgezet volgen in onze output,  bewijzen ontegensprekelijk dat zij voorbereid zijn op de studie van het secundair onderwijs.

 

Doorheen de hele schoolloopbaan is een goede methode van studeren vereist. Met de opbouw daarvan starten we vanaf de eerste dag van het eerste leerjaar. En hoewel het verwerven van die attitude zich nadrukkelijker manifesteert in de hogere graden, vormt een duidelijke structuur, regelmaat in herhaling, de verfijning van een eigen, efficiënte werkmethode en een gezonde studiementaliteit een blijvend aandachtspunt. Leren leren blijft een aandachtspunt doorheen de lagere school. Niet enkel het zelfstandig leren verdient onze aandacht, ook het leren werken in groep wordt benadrukt: o.a. bij projectwerk.

 

Onderricht verstrekken ‘in de geest van St.-Maarten’ duidt erop dat iedereen gelijke kansen moet krijgen, dat iedereen alle mogelijkheden moet hebben om aan zijn/haar toekomst te werken. Een individuele aanpak staat daarbij centraal. Elke leerling wordt nauwgezet gevolgd en kan bij eventuele problemen terecht bij de klasleerkracht, de vertrouwensleerkracht, de taakleerkracht en/of zorgcoördinator. Dit vormt een wezenlijk onderdeel van een attent  zorgbeleid. Een ander voorbeeld is dat – in samenspraak met ouders en CLB – individuele begeleidingsmaatregelen (‘sticordi’-maatregelen) bepaald worden voor leerlingen met een leer- en/of een ontwikkelingsstoornis. Daarnaast betekent studiebegeleiding ook toekomstgericht denken. De schoolloopbaanbegeleiding krijgt in het zesde leerjaar extra aandacht door de

 

begeleiding van de overgang lagere school naar secundair zowel voor de ouders als de leerlingen. Op deze manier komen de leerlingen tot een verantwoorde studiekeuze.

Het onderwijs dat wij bieden is algemeen vormend. Onze leerlingen worden op regelmatige manier in contact gebracht met de cultuur van zowel heden als verleden. Ook hier is het de bedoeling hen ‘meer mens’ te laten worden. De confrontatie met culturele waarden gebeurt op een open en kritische manier, waarbij de christelijke waarden als referentiepunt nooit uit het oog verloren worden. Naast initiatie in de muziek (Jeugd en muziek), de film en het toneel, staan tentoonstellingsbezoeken en studie-uitstappen, op het programma. Uit de veelvuldige sportactiviteiten, ook buiten de lesuren (interscholen), blijkt dat de lichaamscultuur zeker niet vergeten wordt.

 

Voor jonge mensen is het niet eenvoudig hun draai te vinden in onze voortdurend veranderende en complexe samenleving. Om hen bij die zoektocht te helpen, trachten wij in alle lessen de vakoverschrijdende eindtermen sociale vaardigheden te integreren. 

Bij het ontwikkelen van diepgaande waardebeleving staat ‘de geest van Sint-Maarten’ centraal: de sterkte van de eenvoud. Respect is daarbij het sleutelwoord: respect voor zichzelf,  voor anderen, voor een gezond leef- en werkmilieu. Hartelijke omgangsvormen en een eerlijke levensstijl maken het leven mooier en menselijker en verhogen het persoonlijk en algemeen welbevinden. En dat is toch waar wij allemaal naar streven: zich goed voelen!

 

Wij houden van transparantie. Woorden en daden moeten naadloos op mekaar aansluiten. Onze doelstellingen  willen we realiseren in een open dialoog met de diverse schoolparticipanten (leerlingen-leerkrachten-ouders-directie-schoolbestuur). Dat kan om het even wanneer gebeuren, maar om de  betrokkenheid zo groot mogelijk te maken, werd een netwerk van overlegorganen uitgebouwd: leerlingenraden, personeelsvergaderingen en overlegmomenten, oudercomités en de overkoepelende schoolraad, waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn. Tevens zorgen we voor een vlotte informatiestroom (o.a. duidelijke rapportering, regelmatige oudercontacten, de maandkalender, de website, …), zodat verrassingen en misverstanden kunnen vermeden worden.

 

 

Sociale vaardigheden

individuele aanpak

niveau

toekomstgericht denken

 

methode van studeren

algemeen vormend

attent zorgbeleid

respect

transparantie

evangelische boodschap

netwerk van overlegorganen

 

De Vrije Basisschool met vestigingsplaatsen in de Kloosterstraat 32 te Moorsel en aan de Immerzeeldreef 112 te Aalst is  een school die opvoedt vanuit haar christelijke inspiratie, een school die toekomstgericht kwaliteitsonderwijs brengt, een school waarbinnen elke persoon zich gesteund weet zodat hij zich ten volle kan ontplooien, een school die elke betrokkene een goed gevoel geeft, een school

in  de  geest  van 

Sint-Maarten