VBS Moorsel-Immerzeel

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Opvoedingsproject

 Deel 1

“Opvoedingsproject”

en

“Structuur van onze school, schoolgemeenschap en scholengemeenschap”

 

  

STRUCTUUR VAN ONZE SCHOOL

===========================

Onze school is een basisschool; dat wil zeggen dat ze dus zowel kleuters als lagere schoolkinderen onder haar hoede neemt. Zij bestaat uit twee vestigingsplaatsen die samen de Vrije Basisschool vormen. Zowel administratief, financieel, pedagogisch en organisatorisch vormen deze twee vestigingsplaatsen één geheel.

Naast de administratieve zetel in de Kloosterstraat 32 te 9310 Moorsel  (tel.+fax: 053 / 77 61 63) heeft onze school ook nog een vestiging  in de Immerzeeldreef 112 te 9300 Aalst  (tel. : 053 / 77 48 26).

 

Elk van deze vestigingen is gemengd, wat dus wil zeggen dat zowel meisjes als jongens er welkom zijn.

Hoe deze samenvoeging tot stand kwam kan u lezen in volgend bondig historisch overzicht.

 Op een perceel grond van de familie De Vis werd reeds in 1879 een katholieke school opgericht te Moorsel. In 1903 werd deze school overgenomen door de Zusters Franciscanessen. Er waren op dat ogenblik één bewaarklas en drie lagere klassen. Zuster Anastasia kreeg het bestuur over de school toevertrouwd. Er waren vier medezusters.

In 1904 werd een vierde lagere klas en een tweede bewaarklas opgericht. Het kloostergebouw dateert uit 1905.

In 1914 bevolkten 280 leerlingen de zes lagere klassen en twee kleuterklassen verzorgden 200 kleuters. De zondagsschool telde 140 leerlingen.

Op 1 september 1978 werd de Kloosterschool Moorsel opgeheven als zelfstandige school. Ze werd als vestiging toegevoegd aan de Sint-Gudulaschool te Aalst.

Sedert 1 januari 1998 werd zij als voorbereiding op de herstructurering van 1 september 1998 terug administratieve zetel, ditmaal van de Vrije Basisschool.

Momenteel telt deze vestigingsplaats drie kleuterklassen en zes afzonderlijke lagere klassen.

 

In 1935 werd in de wijk Immerzeeldreef te Aalst door de zusters St.-Vincentius à Paulo Gijzegem gestart met een kleuterafdeling en een eerste leerjaar. In 1956 breidde men deze school uit tot en met het derde leerjaar. Op 1 september 1972 werd de school ter beschikking gesteld aan het Sint-Maarteninstituut. Tot en met het schooljaar 1984-1985 werden de leerlingen in twee graadsklassen onderverdeeld. Dankzij de voortdurende uitbreiding van de woonwijk, wat resulteerde in een stijgend aantal leerlingen, kon men vanaf 1 september 1985 vier afzonderlijke klassen inrichten. In de schooltuin werden een viertal lokalen bijgebouwd. Vanaf 1 september 1998 werd het vijfde leerjaar opgericht. In 1999 werd ook het zesde leerjaar opgestart zodat we nu over een volwaardige basisschool beschikken. In het schooljaar 2011-2012 werd één van de oude gebouwen gesloopt en werd aangevangen met een nieuwbouw voor zes lagere klassen. In afwachting van de realisatie van dit project worden de leerlingen van 3et.e.m. 6eleerjaar ondergebracht in tijdelijke gebouwen (containerklassen) in de Rerum Novarumstraat nr 6.

 

Sinds de herstructurering van 1 september 1998 vormen deze twee vestigingsplaatsen samen de Vrije Basisschool.

 

Samen met de autonome Kleuterschool Sint-Maarten in de Sint-Jozefstraat 5 te 9300 Aalst, de Vrije Basisscholen Esplanade 6, Moorselbaan 128 en Raffelgemstraat 8, telkens te 9300 Aalst

vormt onze school de VZW Katholiek Onderwijs Land van

Aalst (KOLVA), Esplanadeplein 6 te 9300 Aalst. Het schoolbestuur wordt vertegenwoordigd door dhr. Eric Sonck (voorzitter) en dhr. Jules Verhoeyen (secretaris). De VZW D. Gemeenschap der Zusters Franciscanessen van Aalst te Aalst is eigenares van de gebouwen van onze school te Moorsel. De gebouwen van onze vestigingsplaats in de Immerzeeldreef zijn eigendom van de Zusters Sint-Vincentius à Paulo van Gijzegem . Het beheer van beide gebouwen is toevertrouwd aan de vzw KOLVA.

Samen met het Sint-Maarteninstituut, het Technisch Instituut Sint-Maarten en het Centrum voor Volwassenen Onderwijs, gevestigd aan het Esplanadeplein 6, te 9300 Aalst  vormen deze kleuter-, lagere en basisscholen samen de Scholengroep Sint-Maarten. Dit wordt verder duidelijk gemaakt in het organigram van de Scholengroep Sint-Maarten (zie bijlage 1).

 

Sinds eind juni 2003 behoort onze school tot de Scholengemeenschap 'Katholiek Basisonderwijs Aalst' (KBA). Samen met de KOLVA-scholen (zie boven) behoren ook de Vrije Basisschool 'De Linde' uit Nieuwerkerken en de basisscholen van het Buitengewoon Onderwijs van 'Don Bosco' (Bergemeersenstraat) en ‘De Zonneroos’ (Botermelkstraat) tot deze Scholengemeenschap. (zie bijlage 2 ) De oprichting van deze scholengemeenschap resulteerde eerst vooral in een nauwere samenwerking tussen de scholen op administratief vlak. Sinds een paar jaar wordt er ook op pedagogisch gebied steeds nauwer samengewerkt. Dit wordt duidelijk in de visietekst en het beleidsplan van de Scholengemeenschap zoals we die terugvinden in bijlage 3.

 

Zoals reeds uit de eerste opdracht luidde, “onderwijs en opvoeding verstrekken aan alle arme kinderen ” heeft onze school een specifieke taak in de opvoeding van kinderen.

‘Mensen’ maken is meer dan zuiver verstandelijke ontwikkeling nastreven, meer dan doorgeven van kennis. Het verstandelijke dient gepaard te gaan met een zorg voor de ‘totale’ mens.

Als ‘katholieke school’ willen we uitdrukkelijk kiezen voor de mens. Mensen worden immers niet vastgelegd op basis van wat ze hebben aan kwaliteiten, maar wel op basis van wat ze zijn. De hele sfeer van geborgenheid en genegenheid, zich aanvaard weten, zich thuis voelen, tekent ons leven. Als mensen goedheid ervaren worden krachten wakker gemaakt om zelf goedheid en vriendschap te geven.

Kinderen aanvaarden in hun eigenheid, openstaan voor hun vragen, gevoelig zijn voor hun grote en kleine problemen, kunnen luisteren, een veilige thuishaven zijn, dat is onze betrachting.

Als christelijk geëngageerde school nemen we het evangelie en daarnaast specifiek de figuur

van Sint-Maarten als inspiratiebron voor onze levenswijze en zetten kinderen aan tot eerbied

en liefde voor elke mens en de natuur, spontane en belangeloze dienstbaarheid, dankbaarheid, rechtvaardigheid, stilte en gebed; zaken die we eveneens terugvinden in de eindtermen van ons katholiek onderwijs en in het opvoedingsproject dat door onze school onderschreven wordt.

 

Dit opvoedingsproject, In  de  geest  van  Sint-Maarten, wordt u onder een bijlage (4) bezorgd.

           

Elke school heeft haar eigen sfeer. Zelfs elke vestigingsplaats heeft haar eigen sfeer. Schoolbestuur, directie, leerkrachten, ouders en kinderen vormen samen een gemeenschap die instaat voor die sfeer. Die specifieke sfeer gaat vooral uit van de manier waarop alle mensen van die gemeenschap met elkaar omgaan.

Uw kind laten inschrijven in onze school betekent dan ook een deel van de opvoedingstaak aan onze school toevertrouwen. In het belang van elk kind is het dan ook noodzakelijk dat er een uitstekende verstandhouding en een vlotte samenwerking bestaat tussen school en gezin en dat u als ouder ook de waarden uit het opvoedingsproject onderschrijft en ondersteunt.

Wij wensen u een goede school waar u als ouder steeds terecht kan. Een school waar eventuele problemen of moeilijkheden kunnen besproken worden. Een school waar we samen zoeken naar degelijke oplossingen. Een school waar er een hart is voor elk kind.

Om deze doelstelling te verwezenlijken staan een hele reeks mensen klaar:

 

            a) Het schoolteam, bestaande uit:

de kleuterleidsters, de onderwijzeressen en de onderwijzers, turnleerkracht en de directie. Dit team vormt, per vestigingsplaats een klassenraad. In deze raad, die onder leiding staat van de directeur en/of de adjunct directeur worden de leerlingen besproken in functie van het overgaan naar een hogere klas of in functie van het toekennen van een getuigschrift basisonderwijs en worden initiatieven genomen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

Omwille van de regelmatige wijzigingen in het personeelsbestand en de organisatie van de klassen, vindt u hun namen in een bijlage (bijlage 5).

 

b) De ouderraden op de vestigingsplaatsen Moorsel en Immerzeel.

De ouderraad is de spreekbuis tussen ouders enerzijds en leerkrachten en directie anderzijds. Bij de aanvang van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd om lid te worden van deze ouderraad. Alle ouders kunnen bij het ouderraad terecht indien ze bemerkingen, voorstellen, problemen of suggesties hebben die de school aanbelangen. Op de vergadering van de ouderraad, waarin ook directie en leerkrachten moeten vertegenwoordigd zijn, worden  deze punten besproken en wordt er samen naar de beste oplossing gezocht.

                             Naast een adviserende rol in het schoolbeheer stellen de ouderraden zich ook ten  dienste van de school bij speciale gelegenheden: eerste communie, feesten, vieringen, ...

                             Naast de vormende activiteiten zoals oudercontact, gespreksavonden, lessenreeksen e.d. bogen de ouderraden ook op een sterke ervaring voor wat betreft het ”handen-uit-de-mouwen-steek-werk”.

                             De ouderraden zijn aangesloten bij de Nationale Confederatie van Ouderverenigingen.

                             De ouderraden hebben rechten en plichten inzake informatie  en communicatie.

                             In een bijlage bij dit deel stellen de ouderraden zich graag zelf aan u voor. U vindt deze info in bijlage 6 (voor Moorsel) en bijlage 7 (voor Immerzeel).

 

c) De schoolraad, een orgaan met advies- en overlegbevoegdheid, waarin afgevaardigden van de leerkrachten, van de ouders en van de lokale gemeenschap de grote beleidslijnen van het lokale schoolbeleid bespreken. De schoolraad is voor de periode 2011-2014 samengesteld uit volgende geledingen:

 

                        voor de leerkrachten :                 mevr. Els de Koker (Moorsel)

                                                                            mevr. Katrien Lisson

                                                                            mevr. Sigrid Leus (Immerzeeldreef)

                                                                            mevr. Tania Sonck

                        voor de ouders :                          dhr. Lesley Cools (Moorsel)

                                                                            dhr. Alain Van Vaerenbergh

                                                                            dhr. Bert De Vidts  (Immerzeeldreef)

                                                                            dhr. Gerard Koops                       

                        voor de lokale gemeenschap:      dhr. Nellens (Moorsel)

                                                                            dhr. Norbert Van Mulders

                                                                            mvr. Carla Coen (Immerzeeldreef)

                                                                            dhr. Etienne Souffrau

 

Om de vier jaar worden verkiezingen gehouden om de vertegenwoordigers van de verschillende geledingen aan te duiden. De ouders worden persoonlijk over de organisatie en het verloop van deze verkiezingen geïnformeerd.

De  schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie  en communicatie.

 

d) De leerlingenraad, orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van de leerlingen. De leerlingenraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie. De wijze waarop de leerlingenraad wordt samengesteld wordt bepaald in het schoolreglement

 

           

e) Het CLB-centrum 

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Aalst

Langestraat 12, 9300 Aalst

De P, de M, de S en de T zijn verdwenen

PMS en MST zijn samen.

Ze zijn nu één CLB

Met deze info willen we aan onze cliënten –  de leerling en zijn ouders, de school – duidelijk maken voor welke hulp of dienstverlening men bij ons CLB terecht kan.

 

Opdracht van ons CLB

 

Het CLB wil voor de school een evenwaardige partner zijn, wil er graag werken in een sfeer van wederzijdse erkenning en met ondersteuning van elkaars competenties en begrip voor elkaars noden.

CLB, school en ouders willen samen werken aan een school waar het goed is voor de leerlingen om te groeien, te leren en te zijn.

 

Het soort zorgvragen waarmee je in een CLB terecht kan, kan ondergebracht worden in vier begeleidingsdomeinen:

 

 1. Leren en studeren
 2. Onderwijsloopbaan
 3. Psychisch en sociaal functioneren
 4. Preventieve gezondheidszorg

 

Begeleiding in een CLB gebeurt door een multidisciplinair team dat samengesteld is uit:

 

 • administratieve medewerkers
 • artsen
 • maatschappelijk werkers
 • psychologen
 • verpleegkundigen

 

Het CLB is de eerste partner in de hulpverlening voor de school. School en CLB hebben hiertoe een beleidscontract afgesloten.

 

Hoe verloopt de CLB-werking ?

 Een gedeelte van de CLB - activiteiten is verplicht, namelijk:

 

 • de preventieve gezondheidszorg
 • de leerplichtbegeleiding (aanpak van spijbelen)

 

Voor het overige werkt het CLB vraaggestuurd.

Het CLB beluistert elke vraag van leerlingen, ouders en scholen.

Behoort de vraag tot de opdracht van het CLB, dan zal het voorstellen tot begeleiding doen en noden en problemen trachten op te lossen.

Behoort de vraag niet tot de opdracht dan zal het CLB de cliënt op weg zetten met een doorverwijzing naar de gepaste hulpverleningsdienst.

 

Het CLB neemt geen taken over van ouders en school die zij zelf kunnen oplossen. De ouders en de school zijn de eerste verantwoordelijken voor het melden en de opvang van vragen en moeilijkheden. Het CLB zorgt voor deskundige ondersteuning en hulp aan ouders, leerlingen en leerkrachten. De CLB-werking is dus subsidiair

 

Het CLB werkt schoolnabij maar toch onafhankelijk.

Er kan begeleiding gevraagd worden zonder de school erbij te betrekken.

 

De CLB - begeleiding is gratis en strikt vertrouwelijk.

 

Het CLB heeft specifieke aandacht voor kansarmen.

Kinderen en jongeren die kansarm zijn vanuit hun sociale achtergrond of omdat ze leer - of ontwikkelingsproblemen hebben, kunnen rekenen op extra ondersteuning en een intensievere begeleiding.

Vraaggestuurde werking in het CLB.

 

Voor ouders is het niet altijd duidelijk wat we bedoelen met de vier begeleidingsdomeinen. Aan de hand van een aantal vragen zullen we proberen  duidelijk te maken voor welke problemen ouders bij ons zoal terecht kunnen.

Het spreekt voor zich dat niet alle vragen hier aan bod komen, de lijst kan dus nog worden uitgebreid:

 

 1. LEREN EN STUDEREN:

- Begeleiding bij leerstoornissen en specifieke problemen

- Problemen bij het aanpakken van leertaken

 

Basisonderwijs:( kleuterschool en lagere school)

 

 • Mijn kind heeft moeite met lezen en spelling.

Mijn kind heeft uitspraakproblemen.

De leerkracht denkt dat ons kind dyslexie heeft. Wat betekent dyslexie?

Kan dit bij jullie verder onderzocht worden? Wat kunnen wij als ouders zelf doen? Beschikken jullie over adressen van bvb. logopedisten, kinesisten …?

 • Mijn kind heeft last met rekenen. Wat betekent dyscalculie?

Is extra-hulp noodzakelijk? Bij wie kan ik daarvoor terecht?

 • Mijn kind schrijft slordig en onduidelijk. Moet hiervoor professionele hulp ingeschakeld worden?
 • Mijn kind kan zich moeilijk concentreren.

Mijn kind kan niet stilzitten.

Is mijn kind overbeweeglijk? Wat betekent ADHD? Hoe pakken we het thuis zo goed mogelijk aan?

-     Mijn kind kan zijn taken niet organiseren.

Mijn kind stelt zijn taken steeds uit.

Mijn kind weet niet hoe het aan een taak moet beginnen.

Hoe kunnen we dit thuis het best aanpakken?

-     Mijn kind heeft faalangst. Wat kan er hieraan gedaan worden?

 

   Secundair onderwijs:

 

-     We hebben via een logopediste een attest gekregen dat onze dochter dyslexie heeft. Kunnen jullie samen met de school bekijken hoe ze het best kan geholpen worden?

 • Volgens de leerkracht(en) heeft onze dochter aandachts - en concentratiestoornissen. Kan dit door het CLB onderzocht worden?
 • De motivatie bij onze dochter is totaal zoek. Zij heeft totaal geen zin meer om te studeren.

Kunnen jullie haar helpen om de studie weer ernstig op te nemen?

 • Mijn zoon heeft faalangst en raakt echt in paniek bij toetsen en examens.

Wat is hieraan te doen?

 • Onze zoon weet echt niet wat studeren is. Wijzelf en de school hebben al heel wat uitgeprobeerd, maar het lukt niet. Kunnen jullie hem raad geven i.v.m. studiemethode en – planning?

 

 • Onze zoon is lange tijd afwezig geweest en moet een gans stuk leerstof inhalen. Welke raad kunnen jullie ons geven in dit verband?

 

 1. ONDERWIJSLOOPBAAN

- Begeleiding bij keuzes op ieder moment van de schoolloopbaan

- Begeleiding bij studie- en beroepskeuze

 

   Basisonderwijs:

 

-     Is mijn kind schoolrijp?

 • Mijn dochtertje kan zo moeilijk volgen op school. Het gaat immers te snel voor haar. Hoe komt dat?
 • De school raadt ons aan onze dochter een jaar te laten hernemen. Is dit zinvol?
 • Kan mijn kind overgaan naar een volgend leerjaar?
 • De school raadt ons aan ons kind te laten overgaan naar het bijzonder onderwijs. Wat houdt dat allemaal in?
 • Mijn kind is hoogbegaafd: kan het een jaar overslaan?
 • Mijn kind weet niet welke richting te kiezen na het lager onderwijs.

Kunnen jullie ons hierover meer informatie geven?

 • Mijn kind wil niet meer naar school gaan: wat nu?
 • We zijn anderstalig: wie kan mij helpen en waar?
 • Mijn kind is al een jaartje ouder en zit nu in het 5deleerjaar. Kan het nu het 6deleerjaar overslaan om naar het beroepsonderwijs over te gaan?

 

   Secundair onderwijs:

 

 • Mijn zoon moet kiezen na het 2dejaar secundair onderwijs.

Welke richting volgt hij best om later de ruimste toekomstperspectieven te hebben?

 • Mijn dochter heeft een B - attest gekregen in het 3dejaar secundair onderwijs.

Welke mogelijkheden staan er nog open voor haar en wat lijkt hier het meest aangewezen?

 • Mijn zoon kreeg een C- attest dit schooljaar. Welke richting volgt hij best volgend schooljaar? Kunnen jullie ons hierbij advies geven?
 • Kan mijn dochter in het ASO blijven? De leerkracht zegt dat ze beperkte mogelijkheden heeft. Kan dit worden onderzocht?
 • Mijn zoon beëindigde zijn secundaire studies. Hij twijfelt tussen een aantal studierichtingen. Kunnen jullie hem verder informeren?
 • Mijn dochter heeft een aantal keren gespijbeld. Kunnen jullie haar weer op het

juiste spoor helpen zetten?

 • Mijn zoon heeft het al te bont gemaakt op school. Hij wordt nu uitgesloten.

Kunnen jullie ons helpen bij het zoeken naar  een nieuwe school?

 • Ik ben afgestudeerd als verpleegkundige. Omwille van mijn gezinssituatie is het onregelmatig werken verre van ideaal.Ik zou graag de lerarenopleiding volgen.

Waar kan dat en wat houdt dat in?

 • Mijn zoon is schoolmoe en ziet voltijds onderwijs niet meer zitten. Hoe kan hij

voldoen aan de leerplicht? Wat houdt deeltijds onderwijs in?

 

3. PSYCHISCH EN SOCIAAL FUNCTIONEREN

    Begeleiding van opvoedings-,persoonlijke en gedragsmoeilijkheden

 

    Basisonderwijs:

 

 • Mijn kind wordt gepest.

Mijn kind wordt uitgelachen in de turnles/zwemles. Mijn kind wordt uitgelachen omwille van zijn/haar uiterlijk.

Hoe kan dit best aangepakt worden, zowel thuis als op school?

 • Mijn kind gaat niet graag naar school.

Mijn kind voelt zich depressief.

Mijn kind voelt zich steeds angstig.

Kunnen jullie ons helpen met dit probleem?

 • Mijn kind heeft faalangst: ze raakt bij toetsen steeds in paniek en heeft schrik om fouten te maken.
 • Mijn kind voelt zich niet goed in de klas.
 • Mijn kind voelt zich niet goed bij de klastitularis.
 • Mijn kind is heel stil en verlegen. Mijn kind maakt moeilijk vriendjes.

Hoe kan ik mijn kind leren beter voor zichzelf op te komen en waar kunnen we terecht

om ons hierbij te helpen?

-     Mijn dochter mist haar oma, die na een ziekte overleden is. Kunnen jullie eens met haar praten?

 • Ik maak me zorgen over het gedrag van mijn kind thuis.
 • Het gedrag van mijn kind op school stelt problemen.
 • Mijn kind vraagt regelmatig om thuis te blijven wegens “ ziekte” (buikpijn, hoofdpijn).

 

Secundair onderwijs:

 

 • Mijn zoon wordt dit jaar weer gepest. Kunnen jullie helpen bij deze problematiek?
 • Ik vermoed dat mijn dochter in aanraking is gekomen met drugs. Help ons a.u.b.
 • Mijn zoon is verlegen en durft niet voor zijn mening uit te komen. Hoe kan hij meer leren zijn mening beter te verwoorden?
 • Ik heb de indruk dat mijn kleindochter erg lijdt onder de scheiding van haar ouders. Kunnen jullie ons hierbij helpen?
 • De leerkracht meldt dat onze zoon erg storend gedrag vertoont in de klas.

Is begeleiding vanuit het CLB mogelijk?

 • Mijn dochter is depressief en ziet het leven als een onmogelijke opgave. Ze spreekt over zelfmoord en het zinloze van het leven. Kunnen jullie met haar praten?
 • Mijn zoon denkt dat hij homofiel is. Kan hij met zijn vragen bij jullie terecht?
 • Er is thuis een echt generatieconflict. Onze oudste zoon praat niet meer met ons en wil absoluut het huis uit. Kunnen jullie hierbij bemiddelen?
 • Mijn zoon heeft een goede vriendin verloren in een verkeersongeluk.Hij kan dit moeilijk en zeker niet alleen verwerken. Kunnen jullie ons hierbij helpen?
 • Mijn dochter komt van een kleine school terecht in een echt grote school. De aanpassing verloopt moeizaam. Kan iemand van jullie haar hierbij begeleiden?
 • Mijn zoon kan niet aan alles deelnemen zoals zijn klasgenoten. Wij hebben het immers financieel niet zo breed. Wat kunnen we doen om hem toch zoveel mogelijk kansen te geven?

 

4. PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG

Tussenkomsten met betrekking tot ziektepreventie, dit is het voorkomen van ziekte.

Gezondheidsbevordering, dit is gezondheid als een na te streven goed.

 

 • Mijn zoontje is zes jaar en plast nog iedere nacht in bed. Is dit nog normaal?
 • Mijn dochter heeft een verminderd gehoor. Wat moet de leerkracht weten om haar zo goed mogelijk te kunnen helpen?
 • Mijn dochter heeft last van pijnlijke maandstonden. Kan zij terecht bij de schoolarts voor advies?
 • Mijn zoon heeft een gestoord kleurenzicht. Wat betekent dit voor zijn studies?
 • Mijn dochter heeft last van overgewicht. Kunnen wij bij u terecht voor advies?
 • Mijn dochter is overdreven bezig met haar gewicht. Kunt u haar helpen?
 • Mijn kind wordt hardnekkig geplaagd door luizen. Wat moet ik doen en waar vind ik de noodzakelijke informatie?
 • Mag ik aan de school vragen  mijn kind medicatie te geven?

 

Naast de vraaggestuurde werking hebben artsen en verpleegkundigen ook een verplichte opdracht in het kader van preventieve gezondheidszorg.

 

Verplichte werking op het vlak van preventieve gezondheidszorg.

 

Wat is verplicht?

 

 1. medische onderzoeken
 2. maatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten
 3. vaccinaties

 

1. Medische onderzoeken:

 

 1. Algemene consulten:

      Wanneer?

      2dekleuterklas, 5deleerjaar, 1steen 3dejaar van het secundair onderwijs

 

Wat wordt er onderzocht?

 

Volledig klinisch onderzoek: evolutie van lengte en gewicht, gezichtsscherpte en gehooronderzoek, hart- en bloedvatenstelsel, ademhalingsstelsel, wervelkolom en

onderste ledematen, ontwikkeling van de uitwendige geslachtsorganen, tandstand en – ontwikkeling.

Welke accentenleggen we?

 

2dekleuterklas: motorische ontwikkeling, spraakontwikkeling.

5deleerjaar: korte enquête i.v.m. voedingsgewoonten.

1steen 3desecundair onderwijs: korte enquête i.v.m. gebruik van geneesmiddelen, vrije tijdsbesteding, roken en alcoholgebruik.

Na het onderzoek, wordt deze enquête besproken en worden enkele adviezen gegeven.

                                   

Waarvinden de onderzoeken plaats?

 

In de lokalen van het gezondheidscentrum.

 

 1. Gerichte consulten:

 

Wanneer?

1stekleuterklas, 1steen 3deleerjaar

 

Watwordt er onderzocht?

Opsporen van afwijkingen die op deze leeftijd het meest frequent voorkomen:

 

1stekleuter:  lengte en gewicht, gezichtsscherpte en oogstand;

1steleerjaar:  evolutie lengte en gewicht, gezichtsscherpte en oogstand, kleurenzicht en tandonderzoek;

3deleerjaar: evolutie lengte en gewicht, gezichtsscherpte en pubertaire ontwikkeling.

 

Waar?

 

Gewoonlijk op school.

 

 1. Selectieve onderzoeken:

 

Bij twijfel na een algemeen of gericht consult kunnen we de leerling terug zien ter controle of om de evolutie van een lichte afwijking op te volgen.

Waar?

Gewoonlijk op school.

  

Belangrijk is een goed ingevulde vragenlijst, die het ons mogelijk maakt om de resultaten van ons onderzoek te interpreteren of meer aandacht te besteden aan een door u aangehaald probleem.

 

 1. Maatregelen om besmettelijke ziekten te voorkomen.

 

Wat betekenen ze?

 

Indien er zich besmettelijke ziekten voordoen op school zal de CLB- arts, in overleg met de gezondheidsinspectie, de nodige maatregelen treffen om verdere verspreiding te voorkomen. Daartoe moet de CLB- arts zo vlug mogelijk op de hoogte zijn van de aandoening.

 

Melding kan gebeuren rechtstreeks door de ouders, via de huisarts of door de schooldirectie, indien deze op de hoogte werd gesteld door de ouders.

 

 1. Vaccinaties.(inentingen)

 

Hoe ziet het vaccinatiebeleid eruit?

 

  1ste leerjaar: herhaling klem, kroep, kinkhoest en kinderverlamming.

 

 5de leerjaar: herhaling mazelen, bof en rode hond.

 

 1ste secundair: hepatitis-B inenting(3 spuitjes)

 

 3de secundair: herhaling kroep en klem.

Inhaalvaccinaties: indien uw kind een inenting niet gekregen heeft op de vooropgestelde datum, kan deze toegediend worden door de schoolarts (woensdagnamiddag na afspraak

U hebt altijd de keuze om de inenting te laten toedienen door de huis- of kinderarts of door de schoolarts. De schoolarts zal enkel de inenting toedienen na schriftelijke toestemming.

 

Hoe kunt u het CLB bereiken?

 

Wij zijn bereikbaar elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u30.

Op dinsdagavond kan er steeds een afspraak gemaakt worden tot 19u.

 

Sluitingsperiode:

 

15 juli tot en met 15 augustus

            Kerstvakantie (met uitzondering van 2 dagen)

            Paasvakantie

 

Hoe kunt u ons vinden?

 

            U maakt telefonisch een afspraak

            U spreekt ons aan op school

            Het CLB neemt zelf contact op met u

 

Vrij CLB Aalst

Langestraat 12, 9300 Aalst

Telefoon: 053/ 78 85 10

Fax: 053/ 78 55 97

E-mail adres: aalst@clb-net.be

 

 

Wie zijn de verantwoordelijken ?

 

Directeur: André Cochez

Coördinator basisonderwijs secundair onderwijs: Jo Van Vaerenbergh

Medisch coördinator: Willy Geldhof

 

 

Wie zijn de CLB-medewerkers voor uw school?

 

Psycholoog: mevr. Lauren Maes.

Maatschappelijk werker: mevr. Hilde Biebaut en mevr. Nele Bourlon.

Arts: dr. Anne Rabaey.

Verpleegkundige: mevr. Evelien Swenne.