VBS Moorsel-Immerzeel

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Inschrijvingen SMI Moorsel-Immerzeel

Inschrijvingsdata 2016

  1. Broers en zussen en kinderen van personeel: van maandag 1 februari tot en met vrijdag 4 maart
  2. Vrije inschrijvingen (volgens opgelegde contingenteringen): van maandag 7 maart tot en met vrijdag 18 maart
  3. Vrije inschrijvingen (zonder contingenteringen): vanaf maandag 21 maart

U bent steeds welkom op onze school (om uw kind te komen inschrijven, voor een vrijblijvend bezoek of babbel). Echter is een belletje vooraf aangewezen zodat er steeds een leerkracht of directielid u kan ontvangen.

Bij de inschrijving dient een kopie van de SIS-kaart of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt.

Er dient geen direct of indirect inschrijvingsgeld betaald te worden.

Op datum van de inschrijving/aanmelding worden alle leerlingen opgenomen in het inschrijvings-/aanmeldingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie.

Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs Aalst (LOP). De contactpersoon van het LOP is Fadime Köse: fadime.kose@ond.vlaanderen.be. Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u steeds terecht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel.

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school blijven, kan enkel in samenspraak en na advies van directeur en CLB.

Onderzoek wijst echter uit dat kinderen die geen of nauwelijks onderwijs gevolgd hebben, met een grote achterstand starten in het lager onderwijs, zeker als ze niet vertrouwd zijn met de onderwijstaal. Daarom is het de bedoeling dat alle zesjarige kinderen al een schooljaar Nederlandstalig kleuteronderwijs volgen vooraleer ze de stap naar het lager onderwijs zetten.

Daarom moet een leerling jonger dan 7 jaar vanaf het schooljaar 2010-2011, om toegelaten te worden tot het lager onderwijs, aan één van de volgende voorwaarden voldoen.

  • het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest.
  • voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. Het CLB waarmee de school waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd om de taalproef af te nemen. De test zal aldus zijn opgevat dat op het vlak van kennis van het Nederlands een normaal niveau om in te stappen zal volstaan. Van zodra de test is afgerond, zal hierover de nodige praktische informatie bezorgd worden.
  • beschikken over een bewijs dat de leerling het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft gevolgd in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse taalunie. Momenteel komen enkel attesten uit Nederland hiervoor in aanmerking.

De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen.  Wegens gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.