VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Pedagogisch projectOudercontactSportdriedaagse.Bos-, sport-, zee- en cultuurklassen.Computers op school.Traditioneel en toekomstgericht.Algemeen.

In een geest van openheid, samenwerking en overleg willen we voortdurend werk maken van de vijf opdrachten van het katholiek basisonderwijs.

De volledige visietekst leest u in het schoolreglement.

 • 13 september 2018 wordt een vergadering gehouden in de klas. Elke klastitularis bespreekt dan de werkwijzen, de gevolgde methoden en moeilijkheden eigen aan het leerjaar en de leeftijd.

 • december 2018: bij het project 'Koekenbak' rekenen we op de bakkunsten van onze ouders

 • 18 december 2018 is er een individueel contact tussen ouders en leerkracht. Bij die gelegenheid wordt een evaluatie gemaakt van de schoolvorderingen in het eerste semester.

 • 24 april 2019: Ouderavond ter voorbereiding van de Eerste Communie

 • voorjaar 2019: 'Ouderontmoeting' voor de ouders van de kinderen uit de derde kleuterklas

 • 20 juni 2019 bespreekt de leerkracht van het vierde leerjaar met de ouders de behaalde resultaten en het peil van hun kind.

 • 25 juni 2019 bespreekt de leerkracht van het 1e, 2e, 3e en 5e lj met de ouders de behaalde resultaten en het peil van hun kind.

 • Voor alle leerlingen staan ook de CLB.-adviseurs en een verpleegkundige ter beschikking.

 

 • 6e leerjaar
 • voor de ouders
 • - 19 januari 2019: infoavond door het CLB
 • - februari 2019: infoavond door het SMI-secundair op onze school voor ouders van leerlingen 5&6!
 • - 12 maart 2019: individueel oudercontact (enkel 6e lj)
 • - 16 maart 2019: infodag op het SMI-secundair
 • voor de leerlingen
 • - eerste trimester 2018: bezoek aan het SMI-secundair
 • - lente 2019: Sportdag ( samen met het 5e leerjaar) met de leerlingen van het eerste jaar secundair
 • - Zondag 12 mei 2019: Schoolfeest.
   

  Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaande toestemming van de directie. Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen zijn, kan aan de ouders de toestemming verleend worden om tijdens de lesuren een onderhoud te hebben met een leerkracht.
  Wanneer de directie het nodig acht, kan hij/zij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten plaatsvinden.
  De directie kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s).
  Voor de kinderen van gescheiden ouders bezorgen we de schoolinformatie aan de ouder die het wettelijk hoederecht heeft. Aan de andere ouder wordt de schoolinformatie (rapport, uitnodiging oudercontact) bezorgd indien hij/zij daar uitdrukkelijk om verzoekt, tenzij de rechtbank zich anders uitspreekt.

"Een gezonde geest in een gezond lichaam"

Vanaf maandagmorgen 24 juni 2019 tot en met woensdagavond 26 juni 2019 gaan de leerlingen van het 4de leerjaar op sportdriedaagse. Dit hoogtepunt uit het 4de leerjaar vervangt de vroegere schoolreis.

Drie fantastische dagen, samen met de klasvrienden, de leerkrachten en de bijzondere leerkracht LO, vertoeven we in domein Kelchterhoef te Houthalen.

Het hoofdaccent ligt op sport in de ongerepte natuur met onder meer zwemmen, spel der Heren, bosloop, dans, knutselen, quiz en fijnmotorische activiteiten, dit alles uiteraard volledig aangepast aan de psychomotoriek van 10-jarigen.

Het betalen van de reissom gebeurt in 3 beurten. Inbegrepen in de prijs zijn: busreis, verblijf in vol pension en (sport)materiaal.

Onze basisschool biedt de leerlingen van de 5de en  6de klas de mogelijkheid om deel te nemen aan bos-, sport-, zee- en/of cultuurklassen in het binnenland.

Een schoolgebeuren van bijzondere aard dat elke deelnemer extra kansen biedt in zijn groei naar zelfstandigheid.

Vanaf 17/06/2019 tot en met 21/06/2019 vijf heerlijke dagen samen met de vrienden van de klas en de leerkrachten in het centrum 'Wittebrug' van Sport Vlaanderen in Nieuwpoort. Een unieke gelegenheid voor uw kind om kennis te maken met een andere manier van schoollopen.

Elke dag wat sporten, cultuur opsnuiven van de streek en wat dichter in de natuur leven, dit alles ook verwerken op een alternatieve manier in de klas, zingen, knutselen, feestvieren, enz...

Hoewel deelnemen aan het extra-murosgebeuren volledig vrij is, kan onze school toch prat gaan op een jaarlijkse deelname van 90 % van alle leerlingen.

De computer heeft reeds geruime tijd zijn vaste plaats in ons onderwijsgebeuren gekregen. Onze leerlingen vertrouwd maken met de nieuwe informatie- en communicatietechnologie is opdracht van ons leerkrachtencorps.

Bijzonder in het gedifferentieerd werken liggen tal van mogelijkheden.

Onze school beschikt over een volledig uitgeruste computerklas met laptops die aansluiting op het internet hebben. In alle klassen wordt gewerkt met digitale borden, waardoor de lessen voor de leerlingen veel aantrekkelijker worden en de voorbereiding op de deelname aan de informatiemaatschappij doeltreffender gebeurt.

Onderwijs moet vermijden dat bepaalde leerlingengroepen door media/computeranalfabetisme achtergesteld raken. We maken er dagelijks werk van.

De Sint Maarten scholen zijn een vaste waarde in het straatbeeld van Aalst. De KOLVA scholen (katholiek onderwijs land van Aast) hebben een eeuwenoude traditie en evolueren mee met de veranderingen in de samenleving.

Waarden als openheid, kansen bieden aan iedereen, delen en respect blijven wel een vaste waarde in de geest van Sint-Maarten.

Als katholieke dialoogschool bieden we aan iedereen, zonder uitzondering, een gastvrij onderwijsproject aan dat inzet op kwaliteitsvolle vorming.

In dialoog gaan we op zoek naar het volle mens- en medemens-zijn en brengen we de christelijke stem binnen op een eigentijds-tegendraadse wijze.

Onze campus bevat een autonome kleuterschool, een autonome lagere school en vervolgonderwijs in de secundaire school.

In de geest van Sint – Maarten

Uw kind kennis en vaardigheden bijbrengen en tevens daadwerkelijk begeleiden op zijn tocht naar volwassenheid: dat is de complexe maar verheven opdracht die u ons toevertrouwt. We zijn  ervan overtuigd dat we – samen met u – die taak tot een goed einde kunnen brengen. Want het bieden van kwaliteitsonderwijs mét zorg is reeds meer dan 125 jaar onze drijfveer.

Wij zijn een katholieke school. Ons ideaal is meewerken aan de ontplooiing van uw kind vanuit een christelijke kijk op mens en maatschappij. Daartoe willen wij onze leerlingen de evangelische boodschap voorhouden, hen een levensechte geloofspraktijk aanreiken en hen begeleiden in hun geloofshouding. Naast gebedsdiensten, klasgebeden, verzoeningsvieringen sluiten ook alle acties ten voordele van ‘mensen in nood' daarbij aan: Broederlijk delen, Welzijnszorg, Damiaanactie, ...

Onderwijs is constant in beweging. Wij staan open voor elke vernieuwing die de kwaliteiten het niveau ten goede komt. Kaderend binnen de ontwikkelingsdoelen en eindtermen bieden we gedifferentieerd onderwijs aan met oog voor moderne onderwijstechnologieën.Een stevig uitgebouwd ICT- netwerk zorgt tevens voor eigentijds onderwijs. Op die manier zorgen we voor een vlotte, up-to-date aansluiting naar het secundaire onderwijs. De resultaten van onze oud-leerlingen, die we nauwgezet opvolgen in onze output, bewijzen ontegensprekelijk dat zij voorbereid zijn op de studie in het secundair onderwijs.

Doorheen de hele schoolloopbaan is een goede methode tot studeren vereist. Met de opbouw daarvan starten we vanaf de eerste dag van het eerste leerjaar. En hoewel het verwerven van die attitude zich nadrukkelijker manifesteert in de hogere graad, vormt een duidelijke structuur, regelmaat in herhaling, de verfijning van een eigen efficiënte werkmethode en een gezonde studiementaliteit een blijvend aandachtspunt.
Leren leren blijft een aandachtspunt doorheen de lagere school. Niet enkel het zelfstandig leren verdient onze aandacht, ook het leren werken in groep wordt benadrukt: projectwerk, peer-tutoring, ...

Onderricht verstrekken ‘in de geest van Sint – Maarten’ duidt erop dat iedereen gelijke kansen moet krijgen, dat iedereen alle mogelijkheden moet hebben om aan zijn/haar toekomst te werken. Een individuele aanpak staat daarbij centraal. Elke leerling wordt nauwgezet gevolgd en kan bij eventuele problemen terecht bij de klastitularis, zorgleerkracht en/of zorgcoördinator. Dit vormt een wezzenlijk onderdeel van een attent zorgbeleid. Een ander voorbeeld is dat - in samenspraak met ouders en CLB - individuele begeleidingsmaatregelen (‘sticordi’- maatregelen) bepaald worden voor leerlingen met een leer - en/of een ontwikkelingsstoornis. Daarnaast betekent studiebegeleiding ook toekomstgericht denken. De schoolloopbaan krijgt in het zesde leerjaar extra aandacht door de begeleiding van de overgang lagere school naar secundair zowel voor de ouders als de leerlingen3 Op deze manier komen de leerlingen tot een verantwoorde studiekeuze.

Het onderwijs dat wij bieden is algemeen vormend. Onze leerlingen worden op regelmatige basis in contact gebracht met de cultuur van zowel heden als verleden. Ook hier is het de bedoeling hen ‘meer mens’ te laten worden. De confrontatie met culturele waarden gebeurt op een open en kritische manier, waarbij de christelijke waarden als referentiepunt nooit uit het oog verloren worden. Naast initiatie in de muziek jeugd en muziek), de film en het toneel, staan tentoonstellingsbezoeken en studieuitstappen op het programma. Tevens wordt op onze school actieve cultuurbegeleiding geboden via het schoolkoor Cantate Domino en vendelzwaaien. Uit de veelvuldige sportactiviteiten, ook tijdens de middagpauzes en buiten de lesuren (interscholen), blijkt dat de lichaamscultuur zeker niet vergeten wordt. En omdat we op onze secundaire afdeling nu beschikken over een nieuw sportcomplex met dubbele sporthal wordt dat aanbod in de toekomst nog uitgebreid.

Voor jonge mensen is het niet eenvoudig hun draai te vinden in onze voortdurend veranderende en complexe samenleving. Om hen bij die zoektocht te helpen, trachten wij in alle lessen de vakoverschrijdende eidtermen de sociale vaardigheden te integreren.
Het ontwikkelen van diepgaande waardebeleving staat ‘de geest van Sint – Maarten’ centraal: de sterkte van eenvoud. Respect is daarbij het sleutelwoord: respect voor zichzelf, voor anderen, voor een gezond leef - en werkmilieu. Hartelijke omgangsvormen en een eerlijke levensstijl maken het leven mooier en menselijker en verhogen het persoonlijk en algemeen welbevinden. En dat is toch waar wij allemaal naar streven: zich goed voelen! Daarom hebben wij permanent aandacht voor betrokkenheid en welbevinden op school.

Wij houden van transparantie. Woorden en daden moeten naadloos op elkaar aansluiten. Onze doelstellingen willen we realiseren in een open dialoog met de diverse schoolparticipanten (leerlingen – leerkrachten – ouders – schoolbestuur). Dat kan om het even wanneer gebeuren, maar om de betrokkenheid zo groot mogelijk te maken, werd een netwerk van overlegorganen uitgebouwd: leerlingenparlement (4de, 5de en 6de leerjaren), personeelsvergaderingen  ouderraad en de overkoepelende schoolraad, waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn. Tevens zorgen we voor een vlotte informatiestoom (o.a. duidelijke rapportering, regelmatige oudercontacten, de website, ...), zodat verrassingen en misverstanden vermeden worden.


Sociale vaardigheden
Individuele aanpak
Niveau
Toekomstgericht denken

Methodegericht
Algemeen vormend
Attent zorgbeleid
Respect
Transparantie
Evangelische boodschap
Netwerk van overlegorganen