VLS Esplanade

Scholengroep Sint-Maarten

In de geest van Sint-Maarten

Algemeen.

In de geest van Sint – Maarten

Uw kind kennis en vaardigheden bijbrengen en tevens daadwerkelijk begeleiden op zijn tocht naar volwassenheid: dat is de complexe maar verheven opdracht die u ons toevertrouwt. We zijn  ervan overtuigd dat we – samen met u – die taak tot een goed einde kunnen brengen. Want het bieden van kwaliteitsonderwijs mét zorg is reeds meer dan 125 jaar onze drijfveer.

Wij zijn een katholieke school. Ons ideaal is meewerken aan de ontplooiing van uw kind vanuit een christelijke kijk op mens en maatschappij. Daartoe willen wij onze leerlingen de evangelische boodschap voorhouden, hen een levensechte geloofspraktijk aanreiken en hen begeleiden in hun geloofshouding. Naast gebedsdiensten, klasgebeden, verzoeningsvieringen sluiten ook alle acties ten voordele van ‘mensen in nood' daarbij aan: Broederlijk delen, Welzijnszorg, Damiaanactie, ...

Onderwijs is constant in beweging. Wij staan open voor elke vernieuwing die de kwaliteiten het niveau ten goede komt. Kaderend binnen de ontwikkelingsdoelen en eindtermen bieden we gedifferentieerd onderwijs aan met oog voor moderne onderwijstechnologieën.Een stevig uitgebouwd ICT- netwerk zorgt tevens voor eigentijds onderwijs. Op die manier zorgen we voor een vlotte, up-to-date aansluiting naar het secundaire onderwijs. De resultaten van onze oud-leerlingen, die we nauwgezet opvolgen in onze output, bewijzen ontegensprekelijk dat zij voorbereid zijn op de studie in het secundair onderwijs.

Doorheen de hele schoolloopbaan is een goede methode tot studeren vereist. Met de opbouw daarvan starten we vanaf de eerste dag van het eerste leerjaar. En hoewel het verwerven van die attitude zich nadrukkelijker manifesteert in de hogere graad, vormt een duidelijke structuur, regelmaat in herhaling, de verfijning van een eigen efficiënte werkmethode en een gezonde studiementaliteit een blijvend aandachtspunt.
Leren leren blijft een aandachtspunt doorheen de lagere school. Niet enkel het zelfstandig leren verdient onze aandacht, ook het leren werken in groep wordt benadrukt: projectwerk, peer-tutoring, ...

Onderricht verstrekken ‘in de geest van Sint – Maarten’ duidt erop dat iedereen gelijke kansen moet krijgen, dat iedereen alle mogelijkheden moet hebben om aan zijn/haar toekomst te werken. Een individuele aanpak staat daarbij centraal. Elke leerling wordt nauwgezet gevolgd en kan bij eventuele problemen terecht bij de klastitularis, zorgleerkracht en/of zorgcoördinator. Dit vormt een wezzenlijk onderdeel van een attent zorgbeleid. Een ander voorbeeld is dat - in samenspraak met ouders en CLB - individuele begeleidingsmaatregelen (‘sticordi’- maatregelen) bepaald worden voor leerlingen met een leer - en/of een ontwikkelingsstoornis. Daarnaast betekent studiebegeleiding ook toekomstgericht denken. De schoolloopbaan krijgt in het zesde leerjaar extra aandacht door de begeleiding van de overgang lagere school naar secundair zowel voor de ouders als de leerlingen3 Op deze manier komen de leerlingen tot een verantwoorde studiekeuze.

Het onderwijs dat wij bieden is algemeen vormend. Onze leerlingen worden op regelmatige basis in contact gebracht met de cultuur van zowel heden als verleden. Ook hier is het de bedoeling hen ‘meer mens’ te laten worden. De confrontatie met culturele waarden gebeurt op een open en kritische manier, waarbij de christelijke waarden als referentiepunt nooit uit het oog verloren worden. Naast initiatie in de muziek jeugd en muziek), de film en het toneel, staan tentoonstellingsbezoeken en studieuitstappen op het programma. Tevens wordt op onze school actieve cultuurbegeleiding geboden via het schoolkoor Cantate Domino en vendelzwaaien. Uit de veelvuldige sportactiviteiten, ook tijdens de middagpauzes en buiten de lesuren (interscholen), blijkt dat de lichaamscultuur zeker niet vergeten wordt. En omdat we op onze secundaire afdeling nu beschikken over een nieuw sportcomplex met dubbele sporthal wordt dat aanbod in de toekomst nog uitgebreid.

Voor jonge mensen is het niet eenvoudig hun draai te vinden in onze voortdurend veranderende en complexe samenleving. Om hen bij die zoektocht te helpen, trachten wij in alle lessen de vakoverschrijdende eidtermen de sociale vaardigheden te integreren.
Het ontwikkelen van diepgaande waardebeleving staat ‘de geest van Sint – Maarten’ centraal: de sterkte van eenvoud. Respect is daarbij het sleutelwoord: respect voor zichzelf, voor anderen, voor een gezond leef - en werkmilieu. Hartelijke omgangsvormen en een eerlijke levensstijl maken het leven mooier en menselijker en verhogen het persoonlijk en algemeen welbevinden. En dat is toch waar wij allemaal naar streven: zich goed voelen! Daarom hebben wij permanent aandacht voor betrokkenheid en welbevinden op school.

Wij houden van transparantie. Woorden en daden moeten naadloos op elkaar aansluiten. Onze doelstellingen willen we realiseren in een open dialoog met de diverse schoolparticipanten (leerlingen – leerkrachten – ouders – schoolbestuur). Dat kan om het even wanneer gebeuren, maar om de betrokkenheid zo groot mogelijk te maken, werd een netwerk van overlegorganen uitgebouwd: leerlingenparlement (4de, 5de en 6de leerjaren), personeelsvergaderingen  ouderraad en de overkoepelende schoolraad, waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn. Tevens zorgen we voor een vlotte informatiestoom (o.a. duidelijke rapportering, regelmatige oudercontacten, de website, ...), zodat verrassingen en misverstanden vermeden worden.


Sociale vaardigheden
Individuele aanpak
Niveau
Toekomstgericht denken

Methodegericht
Algemeen vormend
Attent zorgbeleid
Respect
Transparantie
Evangelische boodschap
Netwerk van overlegorganen